آرمان صنعت برق > بعد اجرایی فنی > گستره بعد فني در يك نگاه> چه شاخص‌هايي در شبكه ايران مي‌توانند كارائي داشته باشند ؟

با توجه به محدوديت‌هاي ناشي از :

1- ضعف سيستم‌هاي اطلاعاتي در صنعت برق كشور

2- مشخص نبودن الگوهاي توسعه

3- فراهم نبودن فضاي پژوهش و تحقيق براي مديران عامل

دراين گزارش سيزده شاخص نمونه كه در جلسات بررسي آرمان صنعت برق تقريباً به اجماع رسيده است معرفي مي‌گردد و همانطور كه كه در آن جلسات تأكيد گرديده بود كار مفصلتر و دقيقتر روي ابعاد آرمان، مخصوصاً بعد فني آن، نياز به تشكيل كارگروه هاي تخصصي و استفاده از خدمات مشاورين ذيصلاح خواهد بود. بنابراين اين سطح از بررسي هاي انجام يافته به عنوان مقدمه براي شروع پژوهشهاي دقيقتر بوده و انشاءا... در ويرايش‌هاي بعدي مطالعات و بررسيهاي كاملتري توسط كارگروه تخصصي بعد فني، تقديم خواهد شد. ذيلاً شاخصهائي كه در اين مرحله با توجه به اطلاعات موجود در صنعت برق از نظر كارگروه بـررسي آرمـان صنعت برق مناسب تشخيص داده شده اند عبارتند از :1- ميانگين تعداد قطعي‌هاي برق در سال براي كل مشتركين برق : ( SAIFI )

2- ميانگين زمان قطعي‌هاي برق در سال براي كل مشتركين برق (برحسب ساعت) (SAIDI)

3- ميانگين زمان قطعي‌هاي برق در سال براي مشتركين دچار قطع برق شده برحسب ساعت :

(CAIDI)

4- شاخص دردسترس‌بودن برق در طول يكسال برحسب ساعت : (ASAI)

5- اميد رياضي تواتر قطعي يا محدوديت در تامين بار در سال : (EFLC )

6- شاخص احتمال محدوديت بار شبكه : (PLC )

7- شاخص ذخيره توليد شبكه

8- شاخص تغييرات مجاز فركانس

9- شاخص تغييرات مجاز ولتاژ شبكه سراسري

10- نرخ مهندسي ارزش در بهره‌برداري از شبكه

11- حداقل افت انرژي

12- نرخ رعايت استانداردهاي برق

13- نرخ كيفيت توان مصرفاز آنجا كه در اين مرحله، تعداد شاخصها بايد محدود باشند تا امكان تعيين استراتژيهاي معطوف به آرمان با دقت بيشتري فراهم گردد، و نيز با توجه به عدم دسترسي به اطلاعات مورد نياز و مبتني بر تبادل نظر اعضاي كارگروه صنعت برق، از بين سيزده شاخص معرفي شده، دو شاخص “در دسترس بودن برق در طول يكسال” و “ذخيره توليد شبكه” براي بعد فني انتخاب شدند كه در ادامه به تشريح آنها مي‌پردازيم.