آرمان صنعت برق > بعد اجرایی فنی > شاخص دردسترس‌بودن برق در طول يکسال (ASAI ) > فرمول شاخص

  • NT : تعداد کل مشترکين برق
  • Ni : تعداد کل مشترکين قطع برق شده در هر مورد
  • ri : طول زمان قطع برق در هر مورد