آرمان صنعت برق > بعد اجرایی فنی > پيش‌بيني روند دسترسي به برق مشترکين با در نظرگيري شرايط آرماني در افق پنج ساله آينده

سال مصرف انرژي توسط مشترکين (ميليون کيلووات ساعت) انرژي توزيع نشده (ميليون کيلووات ساعت) نرخ کل انرژي توزيع نشده (درهزار) ميانگين زمان عدم دسترسي به برق در سال (به ساعت) نرخ دسترسي به برق ASAI
*83 12060 331 74/2 6/23 31/997
*84 131400 299 27/2 79/19 74/997
*85 143300 313 18/2 18/19 81/997
*86 156300 328 09/2 57/18 88/997
*87 170800 342 2 95/17 95/997
*88 18690 357 91/1 34/17 02/998

* با توجه به عدم دسترسي به اطلاعات سال 83 در لحظه تنظيم گزارش عملكرد سال 83 به صورت برآورد ارائه مي‌گردد.