آرمان صنعت برق > بعداجرايي اطلاعات > شاخصهاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات > مقدمه

رشد قابل توجه فن‌آوري اطلاعات‌وارتباطات در سالهاي اخير بر جنبه‌هاي مختلف عملكرد سازمانها تاثيرات شگرفي ايجاد نموده و همزمان با اين تغييرات، محيط فعاليت سازمانهاي مختلف پيچيده‌تر شده و به همين جهت نياز به سيستم‌هائي كه بتواند ارتباط بهتري بين اجزاء مختلف سازماني برقرار كرده و جريان اطلاعات را بين اجزاء آن تسهيل نمايد افزايش چشمگيري يافته است. موفقيت در انجام وظيفه سنگين توليد، انتقال، توزيع و خدمات مشتركين برق، توسعه و احداث و تعمير و نگهداري از تاسيسات برق با توجه به تنوع فعاليتها، گستردگي مناطق تحت پوشش، افزايش انتظارات مشتريان و سياستهاي مبتني بر توسعه تفويض اختيار و تمركززدائي جز با استفاده از فن‌آوريهاي جديد اطلاعاتي و ارتباطي و استقرار سيستمهاي اطلاعاتي مناسب و به‌روز ميسر نميباشد. بنابراين با عنايت به نقش انكارناپذير فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌ريزي بهينه منابع، اعمال كيفي كنترلهاي مديريتي و ارائه خدمات بهتر و سريعتر به مشتريان تدوين راهبرد توسعه IT ، تعيين وضع موجود و مطلوب و برنامه‌ريزي جهت نيل به وضعيت مورد نظر در سطوح مختلف سازماني صنعت برق همچنين پايش و ارزيابي مستمر كاركرد شاخصهاي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات گام موثري در راستاي ارتقاء رضايت مشتريان وتحقق آرمان مشترك صنعت برق محسوب ميگردد.