آرمان صنعت برق > بعداجرايي اطلاعات > شاخصهاي ارزيابي كاركرد فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات > شاخصهاي آينده‌محوري

6 -3-1-رشد مخاطبان الكترونيكي

عملكرد اين شاخص با استفاده از نسبت زير كنترل مي‌گردد.

اطلاعات مربوط به كاركرد شاخص مذكور تاكنون برداشت نگرديده و در دسترس نيست بررسيهاي صورت‌گرفته نشان ميدهد عليرغم اينكه اكثر شركتهاي برق نسبت به ايجاد وب سايت و ارائه بخشي از خدمات توسط اين سايتها اقدام نموده‌اند اما بدليل عدم توجيه و فرهنگ‌سازي در سطح مشتريان ميزان مخاطبان الكترونيكي در حد بسيار محدودي است در اين ارتباط لازم است

شركتهاي برق ضمن گسترش و تنوع‌بخشي به انواع خدمات با بهره‌گيري از IT در راستاي رشد مخاطبان الكترونيكي نسبت به توجيه افكار عمومي و اطلاع‌رساني مستمر و اثربخش اقدام نموده بنحوي كه در 5 سال آينده حداقل 20% از مشتريان اطلاعات و خدمات خود را از طريق تماسهاي الكترونيكي دريافت نمانيد.

6 -3-2- افزايش ارائه خدمات به مشتريان با استفاده از فن‌آوريهاي جديد

همراه با رشد و توسعه تكنولوژيهاي ارتباطي و اطلاعاتي ضروري است شركتهاي برق ضمن بررسي مستمر انواع خدماتي كه توسط شركتهاي مشابه در داخل و خارج از كشورارائه مي‌گردد نسبت به بهينه كاوي، تهيه نرم‌افزارهاي جديد، بكارگيري روشهاي نوين و گسترش ارائه خدمات خود به مشتريان با استفاده از IT مبادرت نمايند. بنحويكه در طي 5 سال آينده عملكرد شاخص مذكور از 20 درصد در وضعيت كنوني به 60 درصد افزايش يابد. جهت تعيين جايگاه شركتهاي برق از نقطه نظر عملكرد شاخص مذكور در شرايط كنوني و كنترل روند پيشرفت كار در اين زمينه از نسبت زير ميتوان استفاده نمود.

همراه با رشد و توسعه تكنولوژيهاي ارتباطي و اطلاعاتي ضروري است شركتهاي برق ضمن بررسي مستمر انواع خدماتي كه توسط شركتهاي مشابه در داخل و خارج از كشورارائه مي‌گردد نسبت به بهينه كاوي، تهيه نرم‌افزارهاي جديد، بكارگيري روشهاي نوين و گسترش ارائه خدمات خود به مشتريان با استفاده از IT مبادرت نمايند. بنحويكه در طي 5 سال آينده عملكرد شاخص مذكور از 20 درصد در وضعيت كنوني به 60 درصد افزايش يابد. جهت تعيين جايگاه شركتهاي برق از نقطه نظر عملكرد شاخص مذكور در شرايط كنوني و كنترل روند پيشرفت كار در اين زمينه از نسبت زير ميتوان استفاده نمود.

باتوجه به رشد روز افزون تاسيسات زير بار بدون شك اعمال مديريت موثر، نظارت، كنترل و امنيت شبكه در گرو بروز نمودن مراكز ديسپاچينگ ملي و منطقه‌اي است برنامه‌ريزي و اقدام جهت بهبود ارتباطات و بستر مخابراتي همچنين استفاده از نرم‌افزارهاي جديد براي كنترل بهينه شبكه و جذب نيروي انساني مناسب و آموزش آنها از جمله عوامل بسيار موثر در افزايش امنيت و پايداري شبكه مي‌باشد بنابراين در طول برنامه چهارم توسعه ضروري است كه با جمع‌آوري آخرين اطلاعات شبكه و بكارگيري بهترين سيستم‌هاي موجود در جهان نسبت به تضمين امنيت و پايداري شبكه اقدام گردد در عين حال توسعه اتوماسيون شبكه‌هاي توزيع و پستهاي فوق‌توزيع با استفاده از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي جديد به ميزان دو برابر وضعيت موجود در پنج سال آينده نقش موثري در تحقق آرمان مشترك صنعت برق خواهد داشت.