آرمان صنعت برق > بعداجرايي اطلاعات > اقدامات اصلاحي

با توجه به تحليلهاي به‌عمل آمده، اهم اقدامات پيشنهادي كه مطالعه مستمر آن در يك تيم كارشناسي ضرورت دارد، عبارتند از :

1- تدوين آرمان، اهداف و استراتژيها در سطح شركت مادر و شركتهاي تابعه و وابسته

2- تهيه طرح جامع و تدوين راهبرد توسعه IT و ساختار مديريت آن در سطح شركت مادر و شركتهاي تابعه و وابسته با نگرش بر مشتري‌گرائي و مديريت بهينه منابع سازماني و منطبق با آرمان و استراتژيها

3- حمايت مديران ارشد از اجراي پروژه‌هاي اساسي در زمينه سيستم‌هاي اطلاعاتي و فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات

4- تخصيص منابع مورد نياز جهت تهيه و پياده‌سازي سيستم‌هاي نوين اطلاعاتي، ارتباطي و اتوماسيون تاسيسات زير بار

5- آشنا نمودن مستمر مديران و كاركنان با سيستم‌هاي جديد اطلاعات مديريت و مباني آن همچنين فرهنگ‌سازي جهت پذيرش تغيير و مشاركت آنها دراجراي پروژه‌ها

6- انتخاب مشاور توانمند و مجرب

7- انتخاب سيستم‌هاي مناسب و بروز بمنظور توليد اطلاعات جامع، كيفي و با فرمتهاي مختلف

8- بومي‌سازي مناسب نرم‌افزارهاوحساسيت نسبت به يكپارچگي وتعامل آسان سيستمها درتمام سطوح سازماني

9- دقت در برداشت داده‌ها و ورود آنها به سيستم

10- بهينه‌كاوي و تعامل مستمر با شركتهاي مشابه داخلي و خارجي جهت دست‌يابي به آخرين دست‌آوردها و فن‌آوريها در ارائه خدمات

11- تامين نيروي انساني كارآمد در زمينه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت وتوجيه آنها نسبت به ابعاد مسئوليت آنها

12- اصلاح ساختار سازماني متناسب با نيازهاي جديد

13- پرهيز از برخوردهاي سطحي و تجربي مديران با مسائل و تصميم‌گيريها

14- توجه و حساسيت ويژه نسبت به رعايت مسائل امنيتي در تمام سطوح دسترسي

15- برنامه‌ريزي و اقدام در راستاي توسعه ارتباط الكترونيكي با مشتريان

16- برنامه‌ريزي واقدام جهت ارائه خدمات به مشتريان در همه ساعات شبانه‌روز و هفته و در همه نقاط با استفاده از IT

17- تنوع‌بخشي در ارائه انواع خدمات به مشتريان با استفاده از IT ( فروش انشعاب، پرداخت بهاي انرژي، اصلاح صورتحساب، اطلاع رساني، قرائت كنتور و....)

18-پايش دوره‌اي كاركرد فن‌آوري اطلاعات وارتباطات و انجام اقدامات اصلاحي جهت بهبود مستمر عملكرد و افزايش بازدهي سيستم‌ها