آرمان صنعت برق > بعداجرايي اطلاعات > شاخصهاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات > شاخصهاي تدوين راهبرد توسعه IT و پياده سازي سيستمها

1- تهيه طرح جامع و تدوين راهبرد توسعه IT (Ict Master plan)

2-ميزان تحقق پروژه‌هاي IT