آرمان صنعت برق > بعداجرايي اطلاعات > شاخصهاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات > شاخصهاي ارزيابي كاركرد فن آوري اطلاعات وارتباطات

2 – 2 -1- شاخصهاي ايفاي نقش

1) ميزان كاهش هزينه ارتباطات

2) اطلاع‌رساني الكترونيكي درون‌سازماني و توسعه اتوماسيون اداري

2 –2 -2- شاخصهاي بهبود عملكرد

1) ميزان كاهش خطاهاي ارتباطي

2) افزايش سرعت ارائه خدمات وارتباطات

3) بهبود جامعيت، كيفيت و ساختار ارائه اطلاعات

4) افزايش رضايت مشتريان از خدمات ارائه شده با استفاده از IT

5) افزايش امنيت سطوح اطلاعات

2 – 2 -3- شاخصهاي آينده محوري

1) رشد مخاطبان الكترونيكي

2) افزايش ارائه خدمات به مشتريان با استفاده از فن‌آوريهاي جديد ارتباطي و اطلاعاتي

3) ميزان رشد و توسعه كاربرد فن‌آوريهاي اطلاعات و ارتباطات در زمينه مديريت، نظارت، كنترل، امنيت و اتوماسيون شبكه