آرمان صنعت برق > بعداجرايي اطلاعات > روند عملكرد شاخصها در سالهاي اخير > شاخصهاي مربوط به راهبرد توسعه IT و پياده سازي سيستمها

در سالهاي اخير در حوزه ستادي و شركتهاي زير مجموعه فعاليتهاي متنوع و زيادي در عرصه اتوماسيون سيستمهاي مالي و اداري، ايجاد بانكهاي اطلاعاتي و وب سايت صورت گرفته دريك ارزيابي كلي ميتوان گفت در اكثر قريب به اتفاق شركتها سيستم‌هاي موجود بصورت مجزا و جزيره‌اي شكل گرفته و فاقد انسجام و يكپارچگي لازم ميباشند در عين حال در زمينه تدوين راهبرد و تهيه طرح جامع در اكثر شركتها فعاليت خاصي انجام نشده و عليرغم اينكه در تعداد محدودي از شركتها تلاشهائي در اين زمينه بعمل آمده اما اين فعاليتها منجر به ارائه طرح مشخص و همه‌جانبه بويژه در ارتباط با مشتريان نگرديده است بنابراين از آنجائيكه سيستم‌هاي موجود در قالب طرحهاي جامع و يكپارچه تهيه و پياده‌سازي نشده، اندازه‌گيري عملكرد اين شاخص بصورت دقيق ميسر نيست در اين ارتباط بررسيهاي صورت گرفته نشان ميدهد عملكرد شاخصهاي مذكور در وضعيت مناسبي نميباشد.