آرمان صنعت برق > بعداجرايي اطلاعات > روند شاخصها بر مبناي آرمان مشترك صنعت برق > تهيه طرح جامع و تدوين راهبرد توسعه

اكنون اساسي‌ترين نياز صنعت برق و شركتهاي زيرمجموعه در زمينه IT تدوين راهبرد واحد و هماهنگ توسعه IT ، تهيه معماري سازمان (Enterprise Architecture) و ساختار استاندارد و پيشرفته براي شركت مادر تخصصي توانير و كليه شركتهاي زيرمجموعه است در اين ارتباط جهت تضمين هماهنگي بين انواع سيستم‌ها در شركتهاي مختلف لازم است چارچوبهاي كاري(FrameWork) و مدلهاي تحليل و طراحي جامع براي تمامي شركتها تعيين شده تا بر اساس قالبها و راهبردهاي ويژه نسبت به تهيه طرحهاي جامع براي هر شركت در طي دو سال آينده اقدام گردد. خروجي پروژه‌هاي تدوين راهبردهاي توسعه IT در هر شركت حداقل موارد زير را پوشش خواهد داد در اين ارتباط ضروري است اهداف، آرمان، ماموريتها، نوع فعاليت و سرويسهاي هر شركت، برنامه‌هاي توسعه تجاري و همچنين ساختار و مقررات حاكم بر آنها در تدوين راهبردها بعنوان اساسي‌ترين موضوعات مورد توجه قرارگرفته و تدوين راهبردها بر مبناي آنها انجام گيرد.

- ساختار اطلاعات

- ساختار كاربردها

- ساختار فناوري مورد استفاده و شبكه

- گزارش وضع موجود

- تبيين وضع مطلوب

- ساختار مديريت IT در هر شركت

- راهكارگذار از وضع موجود به وضع مطلوب (Road Map & Migration Path)

- مقررات و ضوابط جديد مورد نياز سازمان بر اساس ساختار جديد مبتني بر IT

- تحليل هزينه‌ها و مديريت بودجه

- برنامه زماني گذار

- فهرست پروژه‌هاي اجرايي پياده‌سازي سيستمها

عملكرد اين شاخص با فرمول زير قابل اندازه‌گيري و كنترل ميباشد.