آرمان صنعت برق > بعداجرايي محيط زيست > مقدمه

آنچـه مـا را احاطـه کرده و ما برآن اثر مي‌گـذاريم و از آن تأثيــر مي‌پذيريم، تشکيـل‌دهنده « محيط زيست » ما است.

در اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است :

« در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست که نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد. از اين رو فعاليت‏هاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا کند، ممنوع است ».

با توسعة تکنولوژي و گسترش صنايع مختلف، شاهد افزايش آلاينده‌هاي مختلف هستيم. از آنجا که قدرت تصفيه خودبخودي در طبيعت محدود بوده و براي زدودن آلاينده‏ها کافي نمي‏باشد، در بسيــاري از اوقـات، تعادل محيط زيست از بين رفته است. از طرف ديگر با توجه به اينکــه در عصــر حاضــر، متوقف‌ساختن صنايع، از جمله نيروگاهها، امکان‌پذير نبوده و تحمل آلاينده‏هاي زيست محيطي نيز بيش از اين ميسر نمي‏باشد، لازم است اقدامات اساسي در زمينه پيشگيري و کنترل آلاينده ها صورت گيرد.