آرمان صنعت برق > بعداجرايي محيط زيست > شاخص‏هاي بعد محيط زيست > بازده تبديل سوخت به انرژي مفيد (برق - حرارت) در كل نيروگاههاي حرارتي

اين شاخص از تقسيم انرژي برق توليد شده (و حرارت قابل استفاده درصورت وجود) بر انرژي حرارتي سوخت تحويلي به نيروگاههاي حرارتي بدست مي‏آيد.