آرمان صنعت برق > شاخص‏هاي بعد محيط زيست > نسبت شبكه‏هاي زميني به كل شبكه‏هاي برق در مناطق شهري به‏تفكيك سطوح مختلف ولتاژي

اين شاخص از تقسيم طول شبكه‏هاي زميني به‏طول كل شبكه‏ها در هر سطحي از ولتاژ حاصل مي‏شود.