آرمان صنعت برق > بعداجرايي محيط زيست > شاخص‏هاي بعد محيط زيست > ضريب انتشار گازهاي آلاينده ناشي از مصرف سوخت‏هاي فسيلي

ضريب انتشار گازهاي آلاينده از ميزان گاز انتشار يافته در اثر احتراق برحسب گرم تقسيم بر برق توليدي برحسب كيلوواتساعت بدست مي‏آيد. اين ضريب همچنان كه در متن اشاره شده عمدتاً براي گازهاي NOX ، SOX و CO2 محاسبه مي‏گردد.