آرمان صنعت برق > بعداجرايي محيط زيست > بعد محيط زيست در آرمان صنعت برق

از آنجـا كه « ارتقاء رضايت همگاني » در آرمان صنعت برق جايگاه ويژه‏اي دارد، پرداختن به « مسائل زيست محيطي » از اهميت خاصي برخوردار خواهد بود. در قانون اساسي كشورمان، حفاظت محيط زيست، وظيفه عمومي تلقي گرديده است. جامعه جهاني نيز كه انسانها را محور و موضوع هرگونه توسعه دانسته، توجه به محيط زيست در فرآيند توسعه (توسعه پايدار) را الزامي مي‏داند (1).

در نتيجه توجه به « محيط زيست » در توسعه صنعت زيربنائي برق بسيار با اهميت است و توسعه‏اي اينچنين، قطعاً موجب « ارتقاء رضايت همگاني » خواهد شد كه « توسعه مشاركت عمومي » را نيز بهمراه خواهد داشت

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) اصل يك مصوبات كنفرانس سازمان ملل متحد درباره توسعه و محيط زيست

بنابراين، از منظر بلندمدت و با احساس وظيفه در مقابل نسلهاي آينده، توجه جدي به مسائل زيست محيطي در صنعت برق، ضرورتي غير قابل انکار است.

به دليل تفاوتهاي اساسي بخش توليد با بخشهاي انتقال و توزيع، هم از نظر کارکردها و هم از نظر حوزه فعاليت و تأثير آن بر محيط زيست، هر کدام را چداگانه بررسي مي‌نمائيم.