آرمان صنعت برق > بعداجرايي محيط زيست > محيط زيست و صنعت برق > بخش انتقال و توزيع

آثار تأسيسات برق دربخش انتقال وتوزيع برروي محيط زيست ناشي ازبرپايي و بهره‌برداري از اينگونه تأسيسات و وسعت و شدت آنها ماهيتاً به شرايط فيزيکي و طراحي پروژه ها مرتبط مي‌شود.

پيامدهاي مستقيم و غير مستقيم تأسيسات انتقال نيرو،

بر محيط طبيعي

- منابع ( آب، خاک، هوا )

- سيستمهاي حياتي ( گياهان، جانوران )

برانسانها

- سلامت و بهداشت آنها

- وضعيت اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي - اجتماعي آنها

- مناظر تحت ديد آنها (اثر بر چشم‏اندازها)

خواهد بود،

بنابراين شبکه‏هاي انتقال و توزيع نيروي برق اثرات مخربي در موارد زير خواهند داشت :

- آلودگي آب، خاک و هوا

- آلودگي ناشي از ميدانهاي الکتريکي و مغناطيسي

- آلودگي صوتي و آلودگي ديداري (تخريب چشم‏اندازها)

- آلودگي نوري

2 – 2 – 1 منابع آلودگي آب ، خاک ، هوا و سيستمهاي حياتي در شبکه هاي انتقال و توزيع

در مناطق جنگلي، برپايي خطوط هوايي انتقال نيرو، نيازمند ايجاد معبري صاف و عاري از هرگونه درخت مي باشد. همچنين براي دسترسي جهت بازرسي، تعمير و نگهداري خطوط انتقال نياز به احداث جاده است. همه اينها مستلزم تخريب دائمي جنگلها خواهد بود.

برپايي برجها و شالوده‏هاي آنها بر روي تپه‏هايي با شيب زياد، اگر با شناخت کامل از لايه‏هاي زيرين خاک صورت نگيرد، موجب فرسايش و رانش زمين مي شود. ساختن پستهاي تبديل و کليد خانه ها نيز مناطق معيني را بطور دائمي اشغال مي کنند و در صورت نشت مواد روغني و عايقي، منابع آب زيرزميني را به مخاطره مي اندازند.

خطـوط انتقـال بـرق خطرات بالقـوه‏اي براي پرندگان خواهند بود. استفــاده از بي فنيل‏هــاي چند کلري ( PCB ، آسکارل ) بعنوان روغن‏هاي بازدارنده اشتعال در تجهيزات برقي ، بسيار سمي و براي انسان خطرناک هستند.

يكي از تمهيــداتي كــه در مديـريت زيست محيطي جهان اخيراً بدان توجه مي‏شود جايگزيني كابل‏هــاي انتقــال بــا روكش‏هاي غيـرهـالــوژنـــه و بــدون دود مي‏بـاشــــــد0 HFFR (1) كـابل‏هـــاي نسل قـديم عمومــاً با روكش PVC هستنــد كه در اثـر سـوختن، تركيبــات سمي و سرطانـزاي Dioxen توليد مي‏نمايند. لذا از سالهاي 1970 به بعد كابل‏ها، با روكش MDPE (2) و از سالهاي 2000 با روكش‏هايHDPE (3) جايگزين مي‏گردند. اين تركيبات ضمن اينكه فاقد هالوژن هستند در اثر سوختن، دود و نيز گازهاي سمي (HF-SO2-CO-NO2-HCN-Dioxen) نيز توليد نمي‏كنند.

غلظت گازهاي سمي آزاد شده در اثر سوختن در اين كابل‏ها طبق استاندارد IEC 60754 نبايستي بيش از 5 ميلي‏گرم در هر گرم باشد.

2 –2 – 2 آلودگي ناشي از ميدانهاي مغناطيسي و الکتريکي

براساس اطلاعاتي كه ازمعاينات و بررسي‏هاي درازمدت و پژوهشهاي انجام شده در کشورهاي پرجمعيت حاصل شده است، ميدانهاي الکتريکي و مغناطيسي اطراف تأسيسات انتقال و توزيع نيرو، اثرات زيانباري بر سلامت انسانها ندارد.(4)

براساس انتشارات سازمان بهداشت جهاني در ارتباط با آثار ميدانهاي مغناطيسي بر روي انسان، ميدانهاي با شدت کمتراز4/0 ميلي تسلا درفرکانس 50 هرتزهيچ واکنش زيست شناختي (بيولوژيکي) قابل کشف و تشخيص را در سلامتي انسان ايجاد نمي کند. (5)

ميدانهاي مغناطيسي در سطح زمين زير خطوط هوايي، شدت ميداني معادل 055/0 ميلي تسلا در فرکانس 50 هرتز ايجاد مي‏نمايند كه بسيار كمتر از حد مجاز فوق‏الذكر مي‏باشد. عليرغم اين، طبق رهنمود سازمان بهداشت جهاني، با توجه به اينكه مطالعات روي اثرات ميدانهاي الكترومغناطيسي همچنان ادامه دارد، بهتر است تا تدوين استانداردهاي مربوطه با ايجاد فاصله و حريم از خطوط انتقال و نصب موانع در اطراف ترانس‏ها افراد از معرض ميدانهاي الكترومغناطيسي بدور نگهداشته شوند.

2 – 2 – 3 آلودگي صوتي ، آلودگي ديداري (تخريب چشم‏اندازها) و آلودگي نوري

پستها و ترانسهاي توزيع صداي وزوز يکنواخت و خسته کننده‏اي را که مي تواند آزار دهنده باشد در مناطق مسکوني توليد مي نمايند. آلودگي صوتي در نيروگاهها شديد تر است ولي بدليل اينکه عمدتاٌ از مناطق مسکوني دور هستند کمتر براي زندگي مردم ايجاد مشکل مي کنند و عمدتاٌ کارکنان نيروگاهها در معرض اين آلودگي هستند.

شبکه‏هاي هوائي زيبائي چشم‏اندازهاي طبيعي ويا ساخته شده بدست بشر را تخريب مي‏نمايند. ميزان جذابيت اين مناظر در اثر خطوط انتقال هوائي كاهش مي‏يابد و بعبارتي آلودگي ديداري ايجاد مي‏شود ميزان و شدت تخريب زيبائي چشم‏اندازها بستگي دارد به :

- اندازه، نوع و پيکربندي شبکه‏ها ، برجها و پايه‏ها

- تراکم شبکه ها در يک سطح يا منطقه مشخص

- ميزان هماهنگي شبکه ها با مناظر اطراف

- محل و موقعيت (ميزان آباداني مناطق، تراکم جمعيت، صنعتي، کشاورزي يا مسکوني بودن)

روشنائي، هرچند خود مطلوب و مورد خواست مردم است، درصورتيکه نکات فني در آن رعايت نشود، مي‏تواند آثار منفي داشته باشد.

نورآرايي غير فني شهرها، منجر به محروم نمودن مردم از تماشاي آسمان پر ستاره مي‏گردد. نور زياد در شب ، مانع از آرامش و استراحت نيز مي‏شود.

آلودگي نوري هم اكنون در جهان مورد توجه زيادي قرار گرفته و آثار زيانبار وجود نور ناخواسته بر سلامت و راحتي انسانها مورد بررسيهاي علمي است.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Halogen Free Flame Retardant

(2) Medium Density Poly Ethylen

(3) High Density PolyEthylen

(4) و (5) : سايت اينترنتي CES (Centre for Ecological Sciences )