آرمان صنعت برق > بعداجرايي محيط زيست > منابع و ماخذ

- آدرس (http://www.eia.doe.gov/cneaf/electrictricity/invest/t42a.txt)

از سايت اينترنتي EIA ( Energy Information Administration)

- آدرس (http://www.eia.doe.gov/cneaf/electrictricity/invest/t42d.txt)

از سايت اينترنتي EIA ( Energy Information Administration)

- آدرس http://144,16,93,203/energy/HC270799/HDL/ENV/enven/vol220/htm

از سايت اينترنتي (CES ( Centre for Ecological Sciences

- آدرس http://144,16,93,203/energy/HC270799/HDL/ENV/enven/vol221/htm

از سايت اينترنتي CES ( Centre for Ecological Sciences)

- آدرس http://144,16,93,203/energy/HC270799/HDL/ENV/enven/vol223/htm

از سايت اينترنتي CES ( Centre for Ecological Sciences)

- آدرس http://144,16,93,203/energy/HC270799/HDL/ENV/enven/vol222/htm

از سايت اينترنتي CES ( Centre for Ecological Sciences)

- بخش 6135 از قوانين ايالت مينوسوتاي آمريكا در خصوص مقررات توسعه و احداث شبكه هاي توزيع و انتقال

- آدرس ( http://envis.tropmet.res.in/general.htm ) از سايت اينترنتي ENVIS ( ENVIS NODE)

- تراز نامه انرژي 1376 ( معاونت امور انرژي وزارت نيرو بهار 78 )

- تراز نامه انرژي 1377 ( معاونت امور انرژي وزارت نيرو بهار 79 )

- تراز نامه انرژي 1378 ( معاونت امور انرژي وزارت نيرو پائيز 79 )

- تراز نامه انرژي 1379 ( معاونت امور انرژي وزارت نيرو زمستان 80)

- مستندات مربوط به پروژه اندازه گيريهاي زيست محيطي نيروگاههاي خراسان بخش آلاينده هاي هوا

- مستندات مربوط به پروژه اندازه گيريهاي زيست محيطي نيروگاههاي خراسان بخش آلاينده هاي آب

- آمار تفصيلي برق ايران در سال 1381 معاونت منابع انساني و بهبود بهره وري توانير مرداد 82