آرمان صنعت برق > بعد اجرايي اقتصادي و مالي > شاخص هاي عملكرد مالي و اقتصادي صنعت برق > شاخص بهره وري انرژي

اين شاخص از نسبت ارزش افزوده به هزينه انرژي فعاليت مورد نظر بدست مي‌آيد. شاخص بهره‌وري انرژي نيز با سودآوري رابطه مستقيم دارد. طبعاً فعاليتي نسبت به فعاليت ديگر براي سرمايه‌گذاري داراي اولويت است كه كمترين ميزان عوامل و منابع را به كار گرفته تا بيشترين محصول را توليد كند. در رابطه با صنعت برق اين شاخص به تعيين نوع نيروگاه‌هاي با راندمان بالاتر و سيستم‌هاي انتقال و توزيع با تلفات كمتر مي‌انجامد.