آرمان صنعت برق > بعد اجرايي اقتصادي و مالي > شاخص هاي عملكرد مالي و اقتصادي صنعت برق > شاخص صرفه هاي تجمع

اين شاخص مهم، ارزش افزوده هريك از زيربخشهاي صنعت برق را به كل برق صنعت نشان مي‌دهد. افزايش مقداري شاخص مذكور در هريك از فعاليت‌ها نشان مي‌دهد كه فعاليت مورد نظر در مقايسه با ساير فعاليت‌ها رشد بيشتري پيدا كرده است. يكي از نتايج حاصل از اين تغيير مي‌تواند تطابق بيشتر فعاليت بخش مورد نظر با ساختار كل صنعت باشد.