آرمان صنعت برق > بعد اجرايي اقتصادي و مالي > شاخص هاي عملكرد مالي و اقتصادي صنعت برق > شاخص كاربردي

اين شاخص از نسبت بهره‌وري نيروي كار در هريك از زيربخشها به متوسط بهره‌وري نيروي كار در كل صنعت بدست مي‌آيد. اين از شاخص‌هاي عمده اقتصادي است كه كارشناسان در مطالعات مختلف و مقايسه تغييرات اقتصادي در كشورهاي مختلف به كار مي‌گيرند. براين اساس بخشهايي از اولويت بالاتري براي توسعه و سرمايه‌گذاري بيشتر برخوردارند كه نسبت به ساير فعاليت‌ها، شاخص كاربردي بالاتري را كسب نمايند.