آرمان صنعت برق > بعد اجرايي اقتصادي و مالي > شاخص هاي عملكرد مالي و اقتصادي صنعت برق > شاخص ابعاد زيربخش هاي صنعت

باتوجه به اينكه حداقل كارآيي مورد نياز براي هربنگاه بطور مستقيم به يك حداقل اندازه بنگاه وابسته مي‌باشد. تدوين اين شاخص كه براساس حجم سرمايه و تعداد نيروي كار انجام مي‌گيرد به‌گونه اي چگونگي توسعه صنعت ( بطور مقايسه‌اي ) را نمايان مي‌سازد.