آرمان صنعت برق > بعد اجرايي اقتصادي و مالي > شاخص هاي عملكرد مالي و اقتصادي صنعت برق > شاخص مالكيت

يكي ديگر از عواملي كه در موقعيت صنعت نقش موثري به عهده دارد ساختار مالكيتي آن مي‌باشد. آيا اينكه اين ساختار به نفع بخش خصوصي در حال تغيير مي‌باشد يا خير عامل مهمي در تحليل وضع موجود و پيش‌بيني وضع آينده صنعت به حساب مي‌آيد. اگرچه اين شاخص به تنهايي گوياي نقش بخش خصوصي در صنعت برق نمي‌باشد اما به‌گونه‌اي مي‌تواند ميزان تمايل بخش خصوصي به دخالت در فعاليت‌هاي مورد نظر را نمايان سازد.