آرمان صنعت برق > بعد اجرايي اقتصادي و مالي > شاخص هاي عملكرد مالي و اقتصادي صنعت برق > شاخص بهره‌وري كل

يكي از مهمترين شاخصهايي كه در هر بنگاه اقتصادي مدنظر قرار مي‌گيرد، بهره‌وري كل مي‌باشد. اين شاخص در يك ديد كلي وضعيت عملكرد آن بنگاه را نمايش مي‌دهد و بجاي جزئيات، با يك بيان كلي عملكرد هر بنگاهي را نمايش مي‌دهد.