آرمان صنعت برق > بعداجرايي اقتصادي و مالي > شاخص‌هاي مورد توجه در اين ويرايش

از آنجا كه بعلت محدوديت زماني و ساير دلايل، قرار شد كه تعدادي از شاخص‌هاي ذكر شده در صفحات قبل انتخاب و سنجيده شوند، در جلسات مختلفي راجع به موضوع گفتگو شد و در نهايت قرار شد كه شاخص‌هاي زير در اين ويرايش مورد توجه قرار گرفته و ساير شاخص‌ها به كارهاي بعدي موكول گردد :

1- شاخص قيمت تمام‌شده

2- شاخص مالكيت

3- شاخص روند سرمايه‌گذاري

4- شاخص بهره‌وري انرژي

5- شاخص بهره‌وري عامل سرمايه

6- شاخص تغييرات بازده سرمايه

7- بهره‌وري كل