آرمان صنعت برق > بعداجرايي اقتصادي و مالي > وضعيت فعلي و آرماني شاخص‌ها > شاخص قيمت تمام شده

الف- توضيح اينكه هزينه كل شامل هزينه كل جاري و هزينه استهلاك،‌ هزينه سوخت و هزينه بهره براساس جدول شماره 1-8 بشرح زير در نظر گرفته شده است.

جدول شماره 1-8

سال 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382
شاخص قيمت تمام شده 56/28 30/35 26/38 43/44 18/53 95/61 11/173 66/123 81/133

همچنين نمودار مربوط به آن در نمودار شماره 1-8 به شرح زير نشان داده مي‌شود.

نمودار شماره 1-8

افزايش ناگهاني عدد شاخص فوق در سال 80 مربوط به تجديد ارزيابي در آن سال مي‌باشد و عمدتاً ناشي از استهلاك مي‌باشد.

ب- درصورتي كه هزينه استهلاك و سوخت در نظر گرفته نشود. شاخص قيمت تمام‌شده به شرح جدول شماره 2-8 خواهد بود.

جدول شماره 2-8

سال 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382
شاخص قيمت تمام شده 48/12 33/18 27/21 53/26 15/35 33/43 46/49 55/61 97/77

همچنين نمودار مربوط به آن در نمودار شماره 2-8 به شرح زير نشان داده مي‌شود.

نمودار شماره 2-8

ج- درصورتي كه هزينه استهلاك و سوخت در نظر گرفته نشود و همچنين چنانچه شاخص قيمت تمام‌شده به قيمت ثابت سال 1376 در نظر گرفته شود اعداد مربوط به اين شاخص به شرح جدول شماره 3-8 خواهد بود.

جدول شماره 3-8

سال 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382
شاخص قيمت تمام شده 27/21 35/22 60/28 29/37 60/44 23/54 45/67

همچنين نمودار مربوط به آن در نمودار شماره 3-8 به شرح زير نشان داده مي‌شود.

نمودار شماره 3-8

مقدار آرماني شاخص قيمت تمام‌شده :

منحني فوق الذكر ( شماره 3 ) نشان مي‌دهد به رغم حذف اثر تورم و اثر استهلاك و سوخت، ‌قيمت تمام شده ( نسبت هزينه به فروش انرژي) داراي روند افزايشي است. رسيدن حداكثر به عدد 90 و كاهش شيب منحني وضعيت آرماني پنج سال آينده مي‌باشد.