آرمان صنعت برق > بعداجرايي اقتصادي و مالي > وضعيت فعلي و آرماني شاخص‌ها > شاخص بهره وري انرژي

در محاسبه اين شاخص مي بايست درصد انرژي فروش رفته به مشتري نسبت به انرژي توليدشده محاسبه نمود. شرح محاسبات انجام شده در جدول شماره 6-8 ذكر گرديده است.

جدول شماره 6-8

سال 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382
شاخص‌ بهره‌وري انرژي 50/83 63/83 05/84 03/83 92/82 12/82 06/82 62/81 23/81

نمودار مربوط به شاخص بهره‌وري انرژي به شرح نمودار شماره 6-8 خواهد بود.

نمودار شماره 6-8

مقدار آرماني شاخص بهره‌وري انرژي :

رسيدن به عدد 85 درصد طي يك افق پنج ساله به‌عنوان عدد آرماني مد نظر مي‌باشد