آرمان صنعت برق > بعداجرايي اقتصادي و مالي > ملاحظات

تغيير نگاه جامعه به ويژه تصميم‌گيران نسبت به برق و تبديل برق از يك خدمت دولتي به يك كالاي اقتصادي و البته مهم از نظر سياسي و اجتماعي مهمترين محرك براي تحولات مورد نظر در صنعت برق از بعد مالي و اقتصادي محسوب مي‌شود. واقعي‌شدن تعرفه فروش برق و افزايش كارايي و بهره‌وري صنعت برق و در نتيجه كاهش قيمت تمام‌شده و افزايش سودآوري و برگشت سرمايه مهمترين ملاحظاتي است كه زمينه‌هاي لازم را براي ارزيابي صنعت برق از بعد اقتصادي و مالي فراهم مي‌سازد و در اين رابطه، توصيه‌هاي به شرح زير كه عملاً بر تمام شاخص‌هاي مالي و اقتصادي اثرگذار است و مطالعه مستمر آن در يك تيم كارشناسي ضرورت دارد، عبارتند از :

- بازنگري ساختار تعرفه ها و متناسب ساختن پرداختي هر مشترك با قيمت تمام‌شده برق به او و اعمال سياستهاي تشويقي و يا جريمه‌اي بصورت شفاف

- تغيير جايگاه دولت و پرداخت تمام هزينه‌هاي سياستهائي كه از نگاه بنگاه برق داراي توجيه اقتصادي نيست توسط دولت

- تشويق بخش غيردولتي به سرمايه‌گذاري در توسعه تاسيسات برق

- اصلاح ساختار با نگاه توسعه رقابت در فعاليت‌ها حتي بين شركتهاي دولتي

- توسعه ساز و كار بازار برق و راه‌اندازي خدمات ترانزيت برق

- توسعه نظام‌‌هاي بهبود منابع انساني به ويژه ارتقاء ظرفيت مديران صنعت برق و نظامهاي مديريتي اين صنعت

- بكارگيري فن‌آوريهاي جديد به ويژه در رابطه با فن‌آوري اطلاعات