آرمان صنعت برق > بعد اجرايي اقتصادي و مالي > شاخص هاي عملكرد مالي و اقتصادي صنعت برق > شاخص ارزش افزوده

ارزش افزوده كه مابه‌التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده يك فعاليت مي‌باشد علاوه بر اينكه نتيجه و دست‌آورد توليد و بهره عوامل به كارگرفته‌شده در آن فعاليت را نشان مي‌دهد، ‌نقش آن فعاليت توليدي در تحريك و بكارگيري عوامل توليد در ديگر بخشهاي اقتصادي را نمايان مي‌سازد ( اين شاخص براي كل صنعت و تك تك زير بخشها مي‌تواند محاسبه شود).

در تهيه بعد اقتصادي آرمان صنعت برق پس از گفتگوهاي زياد بين افراد مرتبط قرار شد به جاي شاخص ارزش افزوده از شاخص قيمت تمام‌شده استفاده شود.