آرمان صنعت برق > بعد اجرايي اقتصادي و مالي > شاخص هاي عملكرد مالي و اقتصادي صنعت برق > شاخص بهره وري نيروي كار

اين شاخص از نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغلين در هر بخش ( و كل صنعت ) به دست مي‌آيد.

افزايش مقداري اين شاخص نشان‌دهنده ارتقاء سطح توليد و كاهش هزينه‌ها بوده، مي‌تواند به‌عنوان معياري براي نشان دادن سود بيشتر و افزايش توان رقابتي فعاليت‌هاي توليدي در زير بخش مورد نظر محسوب گردد.