آرمان صنعت برق > بعد اجرايي اقتصادي و مالي > شاخص هاي عملكرد مالي و اقتصادي صنعت برق > شاخص بهره وري عامل سرمايه

نسبت ارزش افزوده هر زيربخش به ارزش پرداختها بابت كالا و خدمات سرمايه‌اي در آن زيربخش بيانگر شاخص بهره‌وري ( جزئي ) عامل سرمايه مي‌باشد و نشان مي‌دهد كه به ازاء يك واحد پرداختي بابت كالا و خدمات سرمايه‌اي، چه ميزان ارزش افزوده براي فعاليت فوق خلق گرديده است. اين شاخص همانند بهره‌وري نيروي كار با سودآوري صنعت رابطه مستقيم دارد.جهت اندازه گيري اين شاخص مي توان از نسبت زير استفاده نمود :

2 – 4 – 1 نسبت درآمد حاصل از فروش انرژي برق به ارزش كل تاسيسات

مشاركت بخش غيردولتي در سرمايه‌گذاريهاي مورد نياز صنعت برق مستلزم وجود گردش مالي و سودآوري قابل قبول در اين صنعت مي‌باشد. شاخص‌هاي متعددي براي تحليل بازده دارائيها و سرمايه‌گذاريهاي صنعت برق مي‌توان در نظر گرفت. نسبت درآمد حاصل از فروش برق به ارزش كل تاسيسات صنعت برق ( و يا به بيان ديگر كل دارائيهاي اين صنعت ) يكي از شاخص‌هاست كه در اين بررسي مورد استفاده قرار گرفته و از تقسيم كل درآمد حاصل از فروش برق به مصرف‌كنندگان نهائي بر ارزش كل تاسيسات صنعت برق محاسبه مي‌شود و نشان‌دهنده ميزان مطلوبيت سرمايه‌گذاري در اين صنعت مي‌باشد. اين شاخص را مي‌توان براي هريك از اجزاي توليد، انتقال و يا توزيع نيز محاسبه كرد. در تحليل اين شاخص در شرايط تورمي، از نظر نحوه اعمال اثر تورم مشكلاتي وجود دارد و از طرف ديگر اين شاخص تا حد زيادي وابسته به نرخ فروش برق است كه معمولاً خارج از ملاحظات صرفاً اقتصادي توسط مراجع قانوني كشور تعيين مي‌شود.