آرمان صنعت برق > بعد اجرايي اقتصادي و مالي > شاخص هاي عملكرد مالي و اقتصادي صنعت برق > شاخص وابستگي وارداتي

اين شاخص را به دو شكل محاسبه و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهند :

1- شاخص نسبت مواد اوليه خارجي به كل مواد اوليه مصرفي در صنعت برق

2- شاخص نسبت مواد اوليه خارجي مصرفي به ستانده

اين شاخص‌ها نشان‌دهنده ميزان وابستگي فعاليت‌هاي جاري صنعت برق به منابع خارجي مي‌باشد. البته آنچه كه به‌عنوان مواد اوليه صنعت برق مطرح مي‌باشد، سوخت مي‌باشد كه خوشبختانه وابستگي وجود ندارد اما از اين شاخص‌ها در احداث تاسيسات مي‌توان استفاده نمود به گونه‌اي كه ميزان وابستگي صنعت برق به اينگونه تجهيزات خارجي را نشان دهد.