آرمان صنعت برق > بعد اجرايي اقتصادي و مالي > شاخص هاي عملكرد مالي و اقتصادي صنعت برق > شاخص روند سرمايه گذاري

ميزان حجم سرمايه‌گذاري انجام شده در يك صنعت نشان‌دهنده ظرفيت صنعت و مبين وجود زمينه‌هاي لازم براي رشد آتي آن مي‌باشد. ارزش بالاي اين شاخص بطور ضمني مبين آن است كه شرايط سرمايه‌گذاري در اين فعاليت فراهم بوده و در مقايسه با ديگر صنايع بيشتر مورد توجه قرار گرفته و از لحاظ امكانات سرمايه‌اي با مشكلات كمتري مواجه مي‌باشد. از طرف ديگر چنانچه مقدار اين شاخص مشخص باشد و همچنين مقدار نياز به سرمايه گذاري باتوجه به رشد بار اعلام شده باشد آنگاه از مقايسه اين مقدار يا دو منحني وضعيت صنعت برق طي چند سال آينده روشن خواهد بود.