آرمان صنعت برق > بعداجرايي ايمني > روشهاي متداول ايجاد ايمني > روشهاي متداول ايجاد ايمني

معمولا براي ايجاد ايمني از دو متد استفاده مي شود:

1- جلوگيري ازتكرار وقوع حوادث

در اين روش همواره پس از به وقوع پيوستن يك سانحه، فكرجلوگيري ازتكرار مجدد آن و تدابير امنيتي لازم ايجاد مي‌شود. كاربرد چنين متدي در ايجاد ايمني چندان كارآمد نخواهدبود و ممكن است سازمان به هنگام بروز حوادث خسارتهاي غيرقابل‌جبراني را متحمل گردد.

2- جلوگيري ازوقوع حوادث

اين روش داراي اعتبار و ارزش علمي و فني بالاتري است كه به ترتيب زيرمورد استفاده قرارمي‌گيرد:

بررسي احتمال مخاطرات در زمان طراحي، حذف شرايط مخاطره آميزدرصورت امكان، كنترل شرايط مخاطره آميزو انجام پيشگيري‌هاي لازم، پيگيري پروژه از مرحله طراحي تا بهره‌برداري جهت كسب اطمينان از رعايت‌شدن كليه نكات ايمني، كسب اطمينان از اينكه اطلاعات لازم درمورد مخاطرات به كاركنان بهره‌برداري منتقل و آموزشهاي كافي داده شده باشد.

امروزه ايمني پيشرفته درقالب "كنترل مجموعه ضايعات" ‌و يا Loss Control Total مورد توجه قرارگرفته است. مي‌توان گفت هدف كنترل ضايعات در صنعت برق پيشگيري از حوادث افراد و تاسيسات و افزايش راندمان کار و نهايتا" توليد، انتقال و توزيع برقي مستمرباولتاژ استاندارد و اقتصادي، به منظور کسب رضايت مشترکين" ‌ميباشد.

رعايت ايمني از سه بعد كلي لازم‌الاجراء بوده و همچنين منافع صنعت برق را تأمين مي‌كند :

الف ) ‌بعد اخلاقي(Moral)

دركشوري كه به شکرانه حق، تمام قوانين عرفي وحقوقي آن براساس شرع مقدس اسلام وضع گرديده است، ازلحاظ اخلاقي همه ماموظف به حفظ جان ومال همكاران وهموطنان خود با اطلاع‌رساني مناسب از خطرات احتمالي برق و الزام به رعايت استانداردها توسط همکاران و مشترکين ميباشيم.

ب ) بعد قانوني(Legal)

استانداردهاي بسيار مناسبي، مبني برلزوم رعايت نكات ايمني وضع گرديده اند و همه دست‌اندركاران توليد، ‌انتقال وتوزيع برق و سازندگان لوازم و تجهيزات و مشترکين و استفاده کنندگان موظف به رعايت اين استانداردها ميباشند.

ج ) بعد اقتصادي(Economic)

‌آمار ونتايج نشان مي‌دهند كه درقدم اول هرپروژه، هرچه توجه مسئولين امر بيشتر معطوف ايمني و مسائل مربوطه باشد و به هر ميزان سرمايه‌گذاري بيشتري بر روي اين امرداشته باشند، نتيجه بهره اقتصادي بالاتري خواهد داشت واين يكي از دلائلي است كه آينده‌نگري و دورانديشي در پروژه‌هاي صنعت برق بسيارمورد تاكيد قرارگرفته است.

قابل به ذکر است هزينه‌هايي که براي پيشگيري از حوادث مورد نياز ميباشد بسيار کمتر از هزينه‌هاي تحميل‌شده به سيستم در اثر بروز حادثه مي‌باشد.

بنابراصل 3M1 ، درعلم مديريت كنترل ضايعات 2 (LCM) ، ايمني را درسه قالب اساسي مورد توجه قرار مي‌دهند:

1- ايمني افراد

1-1- افراد اجرايي

1-1-1- کارکنان

1-1-2- پيمانکاران

1-2- مصرف‌كنندگان و مشتركين

2- ايمني تأسيسات

2-1- تأسيسات شركت

2-2- تأسيسات مشتركين

3- ايمني مواد و محصول

درصنعت برق منظور رعايت استانداردها و تمهيدات ايمني شبكه وبه حداقل رساندن خاموشيهاي خواسته يا ناخواسته با ولتاژ مناسب مي‌باشد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 3M: man – machine - material

2 LCM: Loss Control Management