آرمان صنعت برق > بعداجرايي ايمني > روشهاي متداول ايجاد ايمني > ايمني مواد و محصولات

پرسنل و دست‌اندرکاران صنعت برق موظف به تامين محصولي با کيفيت مناسب توام با ايمني بالا ميباشند و تک‌تک آنها در هر رده و پايه شغلي بايد در رعايت و حفظ اين نکته کوشا باشند.

هدف صنعت برق تامين برق با کميت و کيفيت و ايمني مورد قبول است هرگاه هر يک از سه آيتم فوق (کميت، کيفيت و ايمني) مخدوش گردد به همان ميزان صنعت برق از اهداف خود فاصله ميگيرد. بنا برهمين اصل مي‌توان گفت به حداقل رساندن خاموشي‌ها در شبکه، به همراه ايجاد امنيت و بهداشت جاني و مالي براي مصرف‌کنندگان جزئي از آرمان همه شرکت‌هاي برق منطقه‌اي و پرسنل آنان مي‌باشد. لذا اين شعار که: " خاموشي حادثه‌اي‌ست که منجر به توليد حوادث بزرگ و کوچک متعددي مي‌گردد." همواره مورد توجه بوده است.

صاحبنظران ايمني بر اين عقيده‌اند که بهترين مرحله براي ايمن کردن محصول، مرحله طراحي و مرحله پيش از اجراست به همين دليل توصيه اکيد آنان د رصنعت برق انجام صحيح و ايمن پروژه‌ها در بخش توليد، انتقال و توزيع برق مي باشد. نظارت مستمر و رفع معايب در اين مرحله منجر به کاهش خاموشيها و حوادث در شبکه توزيع برق مي‌گردد.

نمودار (4)] خاموشي[ (3) و مقايسه خاموشيها در سالهاي 78 تا 82 مويد اين مطلب است که هنوز اقدامات زيادي مي‌بايست در راستاي کاهش‌خاموشي هاي شبکه انجام گردند.

هرچند تلاش کارکنان صنعت برق برکاهش خاموشي‌ها ميباشد بايد به اين نکته توجه شود شبکه بدون خاموشي در هيچ کجاي دنيا وجود نداشته و عملا امکان پذير نيست لذا کليه مراکز حساس به برق از قبيل بيمارستانها، مجتمع‌هاي مسکوني و تجاري، کارخانجات صنعتي و مکانهاي عمومي و خاص ضرورتا بايد مجهز به مولدهاي اضطراري آماده به کار براي شرايط قطع برق شبکه سراسري باشند.

لذا اطلاع‌رساني مناسب، تدوين آيين‌نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي و نظارت بر حسن اجرا و کنترل مستمرآن از وظائف شرکتها و واحدهاي ايمني آنها ميباشد.

نمودار (4) ميزان خاموشي در شبکه سراسري ، سالهاي 77 تا 82