آرمان صنعت برق > بعداجرايي ايمني > فرهنگ ايمني در صنعت برق و فرهنگ سازي

يقيناً براي نيل به ايمني بالا ورعايت آن بايد فرهنگ ايمني ورعايت مقررات ايمني رارشد داد وغني ساخت.

بررسي‌ها نشان داده است كه درحوادث پيش آمده درصنعت برق سه دسته علت وجود دارند.

الف : اشتباه انسان كه 88% حوادث به اين علت مربوط مي‌شوند. (اشتباه انسان معمولاً به دليل عدم دانش كافي، رفتارنامناسب، ‌شوخي نابجا، بدون مجوزكاركردن، عدم توانايي، ناقص‌بودن تجهيزات و لوازم و همچنين ميان برزدن ميباشد. )

ب : نقص مكانيكي كه 10% حوادث به اين علت مربوط مي‌شوند.

ج : 2% حوادث هم مربوط به موارد غيرقابل پيش‌بيني مي‌شوند.( 4)

اين آمار بيانگر اين است که جهت نيل به هدف ايمني بالاتر مي‌بايست سرمايه‌گذاري بيشتر و برنامه‌ريزي دقيق و گسترده‌تري را برروي منابع انساني سازمانها انجام داد.

شرايط روحي و رواني پرسنل عامل تعيين‌كننده دركليه فعاليت‌هاي سازمان و از جمله شرايط ايمن‌سازي محيط‌هاي كار مي‌باشد. شناخت روحيات و مسائل و مشكلات پرسنل و انجام اقدامات مناسب درجهت كمك به حل آنها ازجمله وظايف اصلي مديران وسرپرستان ميباشد. مديران و سرپرستان بايد شرايطي را به وجود آورند كه مجريان را قادر سازند تا شخصاً خود را اداره كرده و به ضرورت رعايت مقررات و دستورالعمل‌هاي ايمني وقوف يافته و به شعار " اول ايمني بعد کار " عمل نمايند .

نظم و ترتيب درمحيط كار، كاهش فشارعصبي، آموزش براي مبارزه با تنش هاي شغلي، برنامه‌ريزي و تقسيم كار موجب مي‌شود تا ايمني مطلوب محقق گردد.

از اين رو در دو گروه پرسنل و دست‌اندرکاران صنعت برق و همچنين کاربران و مصرف‌کنندگان برق بايستي به فرهنگ‌سازي پرداخت.

موانعي که عموما در راه نيل به رشد فرهنگ ايمني در افراد اجرايي به چشم مي‌خورند عبارتند از:

1 - افسردگي،‌ تعارض و ناسازگاري

2 - خستگي

3 - ارزشيابي نادرست كاركنان و مشاغل

4 - عدم وجود ارتباط مستقيم

5 - عدم وجود احترام متقابل

براي غلبه بر اين موانع، يکي از مهمترين راهکارها اقدام به "روان آموزي ايمني" در بين پرسنل است.

تا کنون مسايلي نظير ارگونومي و بهداشت جسمي و شرايط فيزيکي کارکنان در صنعت برق بارها مورد توجه قرار گرفته است اما توجه به مسائل روح و روان کارکنان، ايجاد انگيزش دركاركنان، شناخت روحيات و استعدادهاي آنان و تنظيم برنامه‌ها و کارگاههاي آموزشي مفيد و اثربخش، يقينا تاثير بسزايي در ايجاد امنيت و سلامت پرسنل خواهد داشت.

فرهنگ‌سازي ايمني در بخش بهره‌برداري، اپراتوري و پيمانکاري متناسب با نحوه کار واستفاده از تجهيزات مختلف براي هر گروه بايد به طور اختصاصي برنامه‌ريزي شوند.

گروه دومي که مورد توجه قرارگرفته‌اند و از لحاظ اهميت و البته تعداد در اولويت قرار دارند مصرف‌کنندگان و مشترکين مي‌باشند که بخش اعظم سرمايه‌گذاري در فرهنگ‌سازي اين گروه بايد انجام پذيرد.

توصيه ميشود اين فرهنگ‌سازي با هدف آشنايي مردم با وظائف خود در مقابل خطرات احتمالي برق و روشهاي حفظ ايمني براي همه رده هاي سني، شغلي و فرهنگي در اجتماع به طور اختصاصي صورت گيرد. تدوين برنامه‌هاي آموزشي و تحصيلي ايمني برق در دوران مدرسه و دانشگاه، گنجاندن کورس‌هاي آموزشي در برنامه درسي رشته‌هاي مرتبط در دانشگاه، آموزشهاي تصويري و سمعي‌بصري اثربخش براي عامه مردم و .... از جمله اقداماتي است که بايد به انجام آنان به طور جدي‌تري همت گمارد.

يکي ديگر از نکات مهمي که در اين رابطه ميتوان به آن اشاره نمود ارتباط دانشگاه و اساتيد دانشگاهي با صنعت برق است. با تعريف درست و صحيح اين ارتباط و تدوين برنامه‌هاي منظم تبادل‌نظر و تصميم‌گيري پيرامون ايمني ميتوان صنعت را مجهز به سلاح علم در مبحث ايمني نمود.