آرمان صنعت برق > بعداجرايي ايمني > منابع

1 - آمار انتشار يافته دفتر ايمني و کنترل ضايعات شرکت توانير (نامه مورخ 7/6/83 به شماره 1153/3137 )

2 - مجموعه کتاب شرح حوادث تجهيزات فوق توزيع و انتقال و تحليل آنها – معاونت بهره برداري شرکت برق منطقه اي خراسان

3 - نشريه سالانه " آمار تفصيلي صنعت برق ايران " - توانير

4 - مقاله "مديريت کنترل ضايعات" تاليف محمود صدرا ، برق خراسان – اولين کنفرانس سراسري ايمني صنعت برق ايران

5 - درراستاي دست يابي به ايمني بالاتروكاهش خطرات وحوادث ،مهندسي ايمني ،‌به عنوان يك متد جديد مطرح گرديده است.

تكنيك هاي مهندسي ايمني متنوع وبسته به نوع صنايع وگستره فعاليت ، مختلف خواهد بود.اهم اين متدها عبارتنداز:

الف : آمادگي وواكنش درشرايط اضطراري

ب : ارزيابي خطرات شغلي

ج : تحقيق وتفحص پيرامون حوادث

د : ثبت آمارومستندات

ه : مديريت ايمني پيمانكاران