اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران - توانير

هيأت‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 27/9/1381 بنا به‌ پيشنهاد شماره 100/20/53635 مورخ‌ 11/9/1381 وزارت‌ نيرو و تأييد سازمان‌ مديريت‌ وبرنامه‌ريزي‌ كشور و وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ و به‌ استناد ماده‌ (4) قانون‌ برنامه ‌سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ - مصوب‌ 1379- اساسنامه‌ شركت‌ مادر تخصصي‌ مديريت‌ توليد، انتقال‌ و توزيع‌ نيروي‌ برق‌ ايران‌(توانير) را به‌ شرح‌ زير تصويب‌ نمود:

 

” اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) “