فصل اول - کلیات و سرمایه

ماده‌ 1- نام‌ شركت‌: مديريت‌ توليد، انتقال‌ و توزيع‌ نيروي‌ برق‌ ايران‌ (توانير) كه‌ از اين‌پس‌ در اين‌ اساسنامه‌ شركت‌ ناميده‌ مي‌شود.

ماده‌ 2- هدف‌ از تشكيل‌ شركت‌: ساماندهي‌ فعاليت‌هاي‌ تصدي‌ دولت‌ در زمينه‌ بهره‌برداري‌ و توسعه‌ صنعت‌ برق‌ در چارچوب‌ سياست‌هاي‌ وزارت‌ نيـرو، راهبـري‌ شركت‌هاي ‌زيرمجموعه‌، افزايش‌ بازدهي‌ و بهره‌وري‌ و استفـاده‌ مطلوب‌ از امكانـات‌ صنعت‌ برق ‌كشور و در صورت‌ لزوم‌ انجام‌ برخي‌ فعاليت‌هاي‌ عملياتـي‌ و همچنين‌ كارگزاري‌ وزارت ‌نيـرو براي‌ انجام‌ نظارت‌ها و تدوين‌ برنامه‌ها مي‌باشد.

ماده‌3- مركز اصلي‌ شركت‌ تهران‌ است‌ و شركت‌ مي‌تواند با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ براي‌ اجراي‌ عمليات‌ مقـرر در اين‌ اساسنامه‌ شعب‌ يا نمايندگي‌هايي‌ در داخل‌ و يا خارج‌ كشـور با تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ تأسيس‌ نمايد.

ماده‌ 4- شركت‌ داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ و مستقل‌ بوده‌ و به‌ صورت‌ شركت‌ سهامي‌ (خاص‌) اداره‌ مي‌شود. اين‌ شركت‌ و كليه‌ شركت‌هاي‌ تابعه‌ از هر لحاظ استقلال‌ مالي ‌داشته‌ و تابع‌ مقررات‌ اساسنامه‌ خود مي‌باشند.

ماده‌ 5 - مدت‌ (شركت‌) نامحدود است‌.

ماده‌ 6- سرمايه‌ شركت‌: سرمايه‌ شركت‌ مبلغ‌ ريال‌ 10/000/000 است‌ كه‌ به‌ يك‌هزار سهم‌ 10/000 ريالي‌ با نام‌ منقسم‌ مي‌گردد و صددرصد (100%) سهام‌ متعلق‌ به‌دولت‌ است‌.