فصل اول - کلیات و سرمایه

ماده‌ 1- نام‌ شركت‌: مديريت‌ توليد، انتقال‌ و توزيع‌ نيروي‌ برق‌ ايران‌ (توانير) كه‌ از اين‌پس‌ در اين‌ اساسنامه‌ شركت‌ ناميده‌ مي‌شود.

ماده‌ 2- هدف‌ از تشكيل‌ شركت‌: ساماندهي‌ فعاليتهاي‌ تصدي‌ دولت‌ در زمينه‌ بهره‌برداري‌و توسعه‌ صنعت‌ برق‌ در چارچوب‌ سياستهاي‌ وزارت‌ نيرو، راهبري‌ شركتهاي‌زيرمجموعه‌، افزايش‌ بازدهي‌ و بهره‌وري‌ و استفاده‌ مطلوب‌ از امكانات‌ صنعت‌ برق‌كشور و در صورت‌ لزوم‌ انجام‌ برخي‌ فعاليتهاي‌ عملياتي‌ و همچنين‌ كارگزاري‌ وزارت‌نيرو براي‌ انجام‌ نظارتها و تدوين‌ برنامه‌ها مي‌باشد.

ماده‌3- مركز اصلي‌ شركت‌ تهران‌ است‌ و شركت‌ مي‌تواند با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ براي‌ اجراي‌ عمليات‌ مقرر در اين‌ اساسنامه‌ شعب‌ يا نمايندگيهايي‌ در داخل‌ و يا خارج‌كشور با تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ تاسيس‌ نمايد.

ماده‌ 4- شركت‌ داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ و مستقل‌ بوده‌ و به‌ صورت‌ شركت‌ سهامي‌(خاص‌) اداره‌ مي‌شود. اين‌ شركت‌ و كليه‌ شركتهاي‌ تابعه‌ از هر لحاظ استقلال‌ مالي‌داشته‌ و تابع‌ مقررات‌ اساسنامه‌ خود مي‌باشند.

ماده‌ 5 - مدت‌ (شركت‌) نامحدود است‌.

ماده‌ 6- سرمايه‌ شركت‌: سرمايه‌ شركت‌ مبلغ‌ ريال‌ 10/000/000 است‌ كه‌ به‌ يك‌هزار سهم‌ 10/000 ريالي‌ با نام‌ منقسم‌ مي‌گردد و صددرصد (100%) سهام‌ متعلق‌ به‌دولت‌ است‌.