فصل دوم - موضوع‌ فعاليت‌ و وظايف‌ شركت

ماده‌ -7: موضوع‌ فعاليت‌ شركت‌ توانير: مديريت‌ سهام‌ و سرمايه‌هاي‌ شركت‌ در صنعت‌ برق‌، انجام‌ هرگونه‌ فعاليت‌ در راستاي‌ تأمين‌ برق‌ مطمئن‌ و اقتصادي‌ براي‌ كليه ‌مصارف‌ خانگي‌، عمومي‌، صنعتي‌، كشاورزي‌، تجاري‌ و غيره‌ اعم‌ از سرمايه‌گذاري‌، مديريت‌ و نظارت ‌بر ايجاد و بهره‌برداري‌ از تأسيسات‌ و انجام‌ كليه‌ معاملات‌ مربوط به ‌برق‌ كه‌ براي‌ تحقق‌ اهداف‌ شركت‌ لازم‌ مي‌باشد از طريق‌ شركت‌هاي‌ زيرمجموعه‌ و يا درصورت‌ لزوم‌ با تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ توسط خود شركت‌.

موارد زير از جمله‌ وظايف‌ شركت‌ مي‌باشد:

1- بررسي‌ و تدوين‌ پيشنهادهاي‌ لازم‌ در زمينه‌ راهبردها و سياست‌ها و برنامه‌هاي ‌بلندمدت‌ و ميان‌‌مدت‌ صنعت‌ برق‌ و ارايه‌ آن‌ به‌ وزارت‌ نيـرو

2- اجراي‌ سياست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات‌ وزارت‌ نيـرو

3- تهيـه‌ طرح‌هاي‌ لازم‌ براي‌ توسعه‌ تأسيسات‌ توليد، انتـقال‌ و توزيع‌ برق‌ و ارايـه‌ آن‌ به ‌وزارت‌ نيرو جهت‌ اخذ مجوز

4- سرمايه‌گذاري‌ در تأسيسات‌ توليد و انتـقال‌ و توزيع‌ صنعت‌ برق‌

5- اتخاذ تدابيـر و راهكارهاي‌ لازم‌ به‌ منظور حصول‌ اطمينـان‌ از اجراي‌ صحيـح‌ و به ‌موقـع‌ طرح‌هاي‌ توسعه‌ و بهينه‌سازي‌ تأسيسات‌

6- راهبـري‌ و پايـش‌ شبكـه‌ سراسري‌ برق‌ از طريـق‌ شركت‌هاي‌ زيرمجموعـه‌ و همچنيـن‌ ايجاد سازوكارهاي‌ لازم‌ براي‌ توسعه‌ رقابت‌ در امر توليد، خريد و فروش‌ برق‌ از جمله ‌ايجاد سيستم‌ها و انجام‌ عمليات‌ بازار و بورس‌ برق‌

7- تدوين‌ و پيشنهاد تعرفه‌هاي‌ برق‌ به‌ وزارت‌ نيرو

8- خريد و فروش‌ عمده‌ برق‌ در داخل‌ و خارج‌ كشور از طريق‌ شركت‌هاي‌ زيرمجموعه‌

9- اخذ هرگونه‌ وام‌ و تسهيلات‌ مالي‌ از منابع‌ داخلي‌ و خارجي‌، عرضه‌ اوراق‌ قرضه‌ و مشاركت‌ داخلـي‌ و پيش‌ فروش‌ انشعاب‌ و انرژي‌ برق‌ و سايـر روش‌هاي‌ تأمين‌ منابع ‌مالي‌ با اخذ مجوز از مراجع‌ قانوني‌ ذيربط

10- مديريت‌، توسعه‌ و تأمين‌ منابع‌ مالـي‌ صنعت‌ برق‌ و استفاده‌ بهينه‌ از اين‌ منابع‌ از طريق‌ برقراري‌ تسهيلات‌ و گردش‌ منابع‌ مالـي‌ في‌مابين‌ شركت‌ و شركت‌هاي‌ زيرمجموعه

11- انجام‌ عمليات‌ لازم‌ به‌ منظور نظارت‌ در نحوه‌ استفاده‌ از انرژي‌ برق‌ به‌ نمايندگي‌ از طرف‌ وزارت‌ نيـرو و همچنين‌ ترويج‌ فرهنگ‌ مديريت‌ مصرف‌ به‌ منظور بهينه‌سازي ‌مصرف‌ و كاهش‌ مصارف‌ غيرضروري‌

12- بررسی، مطالعه‌ و ساير اقدامات‌ لازم‌ براي‌ توسعه‌ فناوري‌، انتـقال‌ دانش‌ فني‌ و اطلاع‌رساني‌ تأمين‌ كالا و ساخت‌ تجهيزات‌ موردنياز صنعت‌ برق‌ کشـور

13- حمايت‌ از توسعه‌ فعاليت‌هاي‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ در زمينه‌هاي‌ تخصصي‌ مرتبط با صنعت‌ برق‌ و پشتيباني‌ از برنامه‌هاي‌ تربيت‌ متخصصان‌ موردنياز صنعت‌ برق کشـور

14- حمايت‌ از تحقيقات‌ و فعاليت‌هاي‌ علمي‌ و توسعه‌ منابع‌ انساني‌ و ساير عوامل‌ مؤثر در بهبود مديريت‌ و بهره‌وري‌ صنعت‌ برق‌ کشـور

15- مديريت‌ و هماهنگي‌ تجاري‌، فنـي‌ و برنامه‌اي‌ بين‌ شركت‌هاي‌ زيرمجموعه‌ و هدايت‌ و هماهنگي‌ آنها در جهت‌ سياست‌هاي‌ تعيين‌ شده‌ از طرف‌ وزارت‌ نيرو و دولت

16- نظارت‌ بر امور مديريـت‌ و نظـام‌ مالـي‌ شركت‌هاي‌ زيرمجموعـه‌ و انجام‌ بازرسـي‌ و حسابرسي‌هاي‌ لازم

17- تدوين‌ مقررات‌ و استانداردها و دستورالعمل‌هاي‌ لازم‌ براي‌ حسن‌ اجراي‌ امور و استفاده‌ بهينه‌ از امكانات‌ و تأسيسات‌ صنعت‌ برق‌ و ارايه‌ آنها به‌ وزارت‌ نيرو و همچنين‌ انجام‌ عمليات‌ لازم‌ به‌ منظور نظارت‌ بر اجراي‌ آنها به‌ نمايندگي‌ وزارت‌ نیـرو

18- پيشنهاد و پيگيري‌ درخواست‌هاي‌ عمومي‌ صنعت‌ برق‌ از دولت

19- انجام‌ هرگونه‌ عمليات‌ مالي‌، معاملات‌، سرمايه‌گذاري‌، تشكيل‌ شركت‌، مشاركت ‌در مؤسسات‌ و شركت‌هاي‌ ديگر كه‌ مرتبط با موضوع‌ شركت‌ باشد، با رعايت‌ مقررات‌ مربوط

20- مبادرت‌ به‌ هرگونه‌ فعاليت‌ كه‌ با هدف‌ شركت‌ مرتبط باشد