فصل دوم - موضوع‌ فعاليت‌ و وظايف‌ شركت

ماده‌ -7: موضوع‌ فعاليت‌ شركت‌ توانير: مديريت‌ سهام‌ و سرمايه‌هاي‌ شركت‌ در صنعت‌ برق‌، انجام‌ هرگونه‌ فعاليت‌ در راستاي‌ تأمين‌ برق‌ مطمئن‌ و اقتصادي‌ براي‌ كليه‌مصارف‌ خانگي‌، عمومي‌، صنعتي‌، كشاورزي‌، تجاري‌ و غيره‌ اعم‌ از سرمايه‌گذاري‌،مديريت‌ و نظارت‌بر ايجاد و بهره‌برداري‌ از تأسيسات‌ و انجام‌ كليه‌ معاملات‌ مربوط به‌برق‌ كه‌ براي‌ تحقق‌ اهداف‌ شركت‌ لازم‌ مي‌باشد از طريق‌ شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ و يا درصورت‌ لزوم‌ با تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ توسط خود شركت‌ .

موارد زير از جمله‌ وظايف‌ شركت‌ مي‌باشد:

1- بررسي‌ و تدوين‌ پيشنهادهاي‌ لازم‌ در زمينه‌ راهبردها و سياستها و برنامه‌هاي ‌بلندمدت‌ و ميان‌ مدت‌ صنعت‌ برق‌ و ارايه‌ آن‌ به‌ وزارت‌ نيرو

2- اجراي‌ سياستها، برنامه‌ها و مصوبات‌ وزارت‌ نيرو

3- تهيه‌ طرحهاي‌ لازم‌ براي‌ توسعه‌ تأسيسات‌ توليد، انتقال‌ و توزيع‌ برق‌ و ارايه‌ آن‌ به‌وزارت‌ نيرو جهت‌ اخذ مجوز

4- سرمايه‌گذاري‌ در تأسيسات‌ توليد و انتقال‌ و توزيع‌ صنعت‌ برق‌.

5- اتخاذ تدابير و راهكارهاي‌ لازم‌ به‌ منظور حصول‌ اطمينان‌ از اجراي‌ صحيح‌ و به‌موقع‌ طرحهاي‌ توسعه‌ و بهينه‌سازي‌ تأسيسات‌.

6- راهبري‌ و پايش‌ شبكه‌ سراسري‌ برق‌ از طريق‌ شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ و همچنين‌ ايجاد سازوكارهاي‌ لازم‌ براي‌ توسعه‌ رقابت‌ در امر توليد، خريد و فروش‌ برق‌ از جمله ‌ايجاد سيستمها و انجام‌ عمليات‌ بازار و بورس‌ برق‌.

7- تدوين‌ و پيشنهاد تعرفه‌هاي‌ برق‌ به‌ وزارت‌ نيرو

8- خريد و فروش‌ عمده‌ برق‌ در داخل‌ و خارج‌ كشور از طريق‌ شركتهاي‌ زيرمجموعه‌

9- اخذ هرگونه‌ وام‌ و تسهيلات‌ مالي‌ از منابع‌ داخلي‌ و خارجي‌، عرضه‌ اوراق‌ قرضه‌ و مشاركت‌ داخلي‌ و پيش‌ فروش‌ انشعاب‌ و انرژي‌ برق‌ و ساير روشهاي‌ تأمين‌ منابع‌مالي‌ با اخذ مجوز از مراجع‌ قانوني‌ ذيربط.

10- مديريت‌، توسعه‌ و تأمين‌ منابع‌ مالي‌ صنعت‌ برق‌ و استفاده‌ بهينه‌ از اين‌ منابع‌ از طريق‌ برقراري‌ تسهيلات‌ و گردش‌ منابع‌ مالي‌ في‌مابين‌ شركت‌ و شركتهاي‌ زيرمجموعه‌

11- انجام‌ عمليات‌ لازم‌ به‌ منظور نظارت‌ در نحوه‌ استفاده‌ از انرژي‌ برق‌ به‌ نمايندگي‌از طرف‌ وزارت‌ نيرو و همچنين‌ ترويج‌ فرهنگ‌ مديريت‌ مصرف‌ به‌ منظور بهينه‌سازي ‌مصرف‌ و كاهش‌ مصارف‌ غيرضروري‌.

12- بررسي‌، مطالعه‌ و ساير اقدامات‌ لازم‌ براي‌ توسعه‌ فناوري‌، انتقال‌ دانش‌ فني‌ و اطلاع‌رساني‌ تأمين‌ كالا و ساخت‌ تجهيزات‌ موردنياز صنعت‌ برق‌ كشور.

13- حمايت‌ از توسعه‌ فعاليتهاي‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ در زمينه‌هاي‌ تخصصي‌ مرتبط با صنعت‌ برق‌ و پشتيباني‌ از برنامه‌هاي‌ تربيت‌ متخصصان‌ موردنياز صنعت‌ برق‌كشور.

14- حمايت‌ از تحقيقات‌ و فعاليتهاي‌ علمي‌ و توسعه‌ منابع‌ انساني‌ و ساير عوامل‌ موثردر بهبود مديريت‌ و بهره‌وري‌ صنعت‌ برق‌ كشور.

15- مديريت‌ و هماهنگي‌ تجاري‌، فني‌ و برنامه‌اي‌ بين‌ شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ وهدايت‌ و هماهنگي‌ آنها در جهت‌ سياستهاي‌ تعيين‌ شده‌ از طرف‌ وزارت‌ نيرو و دولت‌.

16- نظارت‌ بر امور مديريت‌ و نظام‌ مالي‌ شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ و انجام‌ بازرسي‌ وحسابرسيهاي‌ لازم‌.

17- تدوين‌ مقررات‌ و استانداردها و دستورالعملهاي‌ لازم‌ براي‌ حسن‌ اجراي‌ امور و استفاده‌ بهينه‌ از امكانات‌ و تأسيسات‌ صنعت‌ برق‌ و ارايه‌ آنها به‌ وزارت‌ نيرو وهمچنين‌ انجام‌ عمليات‌ لازم‌ به‌ منظور نظارت‌ بر اجراي‌ آنها به‌ نمايندگي‌ وزارت‌ نيرو

18- پيشنهاد و پيگيري‌ درخواستهاي‌ عمومي‌ صنعت‌ برق‌ از دولت‌

19- انجام‌ هرگونه‌ عمليات‌ مالي‌، معاملات‌، سرمايه‌گذاري‌، تشكيل‌ شركت‌، مشاركت‌در مؤسسات‌ و شركتهاي‌ ديگر كه‌ مرتبط با موضوع‌ شركت‌ باشد، با رعايت‌ مقررات‌مربوط.

20- مبادرت‌ به‌ هرگونه‌ فعاليت‌ كه‌ با هدف‌ شركت‌ مرتبط باشد.