فصل سوم - اركان‌ شركت

الف‌) مجمع‌ عمومي‌

ب‌) هيئت‌ مديره‌ و مديرعامل‌

ج‌) بازرس‌ (حسابرس))الف‌) مجمع‌ عمومي‌
ماده‌ 8- مجمع‌ عمومي‌ شركت‌ از افراد زير تشكيل‌ مي‌شود:

الف‌) وزير نيرو (رييس‌ مجمع‌ عمومي)

ب‌) وزير امور اقتصادي‌ و دارايي‌

ج‌) رييس‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور

د) وزير نفت‌

هـ) وزير صنايع‌ و معادن‌

ماده‌ 9- مجامع‌ عمومي‌ شركت‌ عبارتند از:

1- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌

2- مجمع‌ عمومي‌ فوق‌العاده‌

ماده‌ 10- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ حداقل‌ سالي‌ دوبار براي‌ تصويب‌ ترازنامه‌ و حساب‌سود و زيان‌ شركت‌، تصويب‌ صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ شركت‌ و تصويب‌ بودجه‌ شركت‌و رسيدگي‌ به‌ ساير موضوعات‌ مذكور در دستور جلسه‌ تشكيل‌ خواهد شد.

ماده‌ 11- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ با حضور اكثريت‌ اعضاء و مجمع‌ عمومي‌ فوق‌العاده‌ باحضور حداقل‌ 4 عضو رسميت‌ خواهد داشت‌. تصميمات‌ در مجمع‌ عمومي‌ عادي‌همواره‌ با 3 رأي‌ و در مجمع‌ عمومي‌ فوق‌العاده‌ با 4 رأي‌ موافق‌ معتبر خواهد بود.دعوت‌ مجمع‌ عمومي‌ اعم‌ از عادي‌ يا فوق‌العاده‌ با ذكر تاريخ‌ و محل‌ تشكيل‌ و دستورجلسه‌ حداقل‌ ده‌ روز قبل‌ از انعقاد مجمع‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد. سوابق‌ مربوط به‌موضوعاتي‌ كه‌ در دستور مجمع‌ قرار دارد بايد همراه‌ دعوتنامه‌ براي‌ اعضاي‌ مجمع‌ارسال‌ شود .

ماده‌ 12- وظايف‌ مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ عبارت‌ است‌ از:

1- بررسي‌ و تصويب‌ خط مشي‌ و برنامه‌ عملياتي‌ شركت‌ .

2- رسيدگي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ گزارش‌ عملكرد سالانه‌، صورتهاي‌ مالي‌،صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ و بودجه‌ شركت‌ .

3- انتخاب‌ رييس‌ و اعضاي‌ هيئت‌ مديره‌ شركت‌ براساس‌ پيشنهاد وزير نيرو براي‌مدت‌ 2 سال‌ .

4- انتخاب‌ بازرس‌ (حسابرس‌) شركت‌ .

5- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ اندوخته‌ها و نحوه‌ تقسيم‌ سود ويژه‌ شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

6- تعيين‌ حقوق‌ و مزاياي‌ اعضاي‌ موظف‌ هيئت‌ مديره‌ و حق‌ الزحمه‌ بازرس‌(حسابرس).

7- بررسي‌ و تصويب‌ ساختار كلان‌ شركت‌ و تعيين‌ سقف‌ پستهاي‌ موردنياز و برنامه‌هاي‌ جذب‌ نيروي‌ انساني‌ شركت‌.

8- پيشنهاد‌ آيين‌نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ شركت‌ .

9- تصويب‌ و ابلاغ‌ ضوابط تعيين‌ اعضاي‌ هيئت‌ مديره‌ شركتهاي‌ تابعه‌.

10- تصويب‌ و ابلاغ‌ ضوابط مشخص‌ سرمايه‌گذاري‌ براي‌ شركتهاي‌ تابعه‌.

11- بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ انتقال‌ سهام‌ مشمول‌ واگذاري‌ متعلق‌ به‌ شركت‌در شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ .

12- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ ساير موضوعاتي‌ كه‌ با رعايت‌ مقررات‌ اين‌ اساسنامه‌ دردستور مجمع‌ عادي‌ قرار مي‌گيرد.

ماده‌ 13 - وظايف‌ مجمع‌ عمومي‌ فوق‌العاده‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

1- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ افزايش‌ يا كاهش‌ سرمايه‌ شركت‌ و پيشنهاد به‌ هيئت‌وزيران‌ براي‌ تصويب‌.

2- بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ اصلاح‌ يا تغيير مواد اساسنامه‌ شركت‌ درچارچوب‌ قانون‌ و پيشنهاد به‌ هيئت‌ وزيران‌ براي‌ تصويب‌

- بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ انحلال‌ شركت‌ در چارچوب‌ قانون‌ و پيشنهاد به‌ هيئت‌ وزيران‌ براي‌ تصويب‌.ب‌) هيئت‌ مديره‌ و مديرعامل‌:

ماده‌ 14- هيئت‌ مديره‌ شركت‌ مركب‌ از سه‌ يا پنج‌ عضو اصلي‌ خواهد بود كه‌ باتصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ از بين‌ افراد صاحب‌نظر در تخصصهاي‌ مرتبط بافعاليتهاي‌ شركت‌ براي‌ مدت‌ 2 سال‌ انتخاب‌ مي‌شوند و پس‌ از انقضاي‌ مدت‌ تا زماني‌كه‌ تجديد انتخاب‌ به‌ عمل‌ نيامده‌ در سمت‌ خود باقي‌ خواهند بود و انتخاب‌ مجدد آنهابراي‌ دوره‌هاي‌ بعد بلامانع‌ است‌.

oتبصره‌ 1- رييس‌ هيئت‌ مديره‌ در حكم‌ معاون‌ وزير نيرو خواهد بود.

oتبصره‌ 2- هر يك‌ از اعضاي‌ هيئت‌ مديره‌ به‌ صورت‌ تمام‌ وقت‌ در شركت‌ يا شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ اشتغال‌ داشته‌ و به‌ ترتيبي‌ كه‌ هيئت‌ مديره‌ مشخص‌ مي‌نمايدراهبري‌ حوزه‌اي‌ از فعاليتهاي‌ شركت‌ و يا تعدادي‌ از شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ را عهده‌دارخواهد بود.

ماده‌ 15 - مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ مي‌تواند دو نفر عضو علي‌البدل‌ به‌ عنوان‌ جايگزين‌اعضاي‌ اصلي‌ هيئت‌ مديره‌ انتخاب‌ كند. در صورت‌ فوت‌ يا استعفاء يا هر دليل‌ ديگركه‌ ادامه‌ فعاليت‌ يك‌ يا دو نفر از اعضاي‌ اصلي‌ هيئت‌ مديره‌ غيرممكن‌ گردد. اعضاي‌علي‌البدل‌ با تشخيص‌ رياست‌ مجمع‌ عمومي‌ جايگزين‌ آنها خواهند شد.

ماده‌ 16 - جلسات‌ هيئت‌ مديره‌ با حضور اكثريت‌ اعضاء رسميت‌ مي‌يابد و تصميمات‌با اكثريت‌ آراي‌ موافق‌ اعضاء اتخاذ خواهد گرديد.

ماده‌ 17 - جلسات‌ هئيت‌ مديره‌ حداقل‌ هر ماه‌ يكبار و به‌ طور منظم‌ تشكيل‌ و دستورجلسه‌ يك‌ هفته‌ قبل‌ از تشكيل‌ جلسه‌ توسط رييس‌ هيئت‌ مديره‌ براي‌ اعضاء ارسال‌خواهد شد.

o تبصره‌: اداره‌ جلسات‌ هيئت‌ مديره‌ شركت‌ با رئيس‌ هيئت‌ مديره‌ و در غياب‌ وي‌ بانائب‌ رييس‌ هيئت‌ مديره‌ مي‌باشد.

ماده‌ 18 - هيئت‌ مديره‌ داراي‌ دفتري‌ خواهد بود كه‌ صورتجلسات‌ هيئت‌ مديره‌ در آن‌ بادرج‌ نظر مخالفين‌ ثبت‌ و به‌ امضاي‌ اعضاي‌ حاضر خواهد رسيد مسئوليت‌ ابلاغ‌ وپيگيري‌ مصوبات‌ هيئت‌ مديره‌ با رييس‌ هيئت‌ مديره‌ مي‌باشد.

ماده‌ 19 - اعضاي‌ هيئت‌ مديره‌ شركت‌ و شركتهاي‌ تابعه‌ حق‌ پذيرش‌ هيچ‌ سمتي‌ را (به‌ صورت‌ موظف‌ و غيرموظف‌) در ساير شركتهاي‌ مادر تخصصي‌ و شركتهاي‌زيرمجموعه‌ آنان‌ را ندارند.

ماده‌ 20 - وظايف‌ هيئت‌ مديره‌:

هيئت‌ مديره‌ براي‌ هرگونه‌ اقدام‌ به‌ نام‌ شركت‌ و انجام‌ هرگونه‌ عمليات‌ و معاملاتي‌كه‌ مربوط به‌ موضوع‌ فعاليت‌ شركت‌ بوده‌ و اتخاذ تصميم‌ درباره‌ آنها صريحاَ درصلاحيت‌ مجامع‌ عمومي‌ قرار نگرفته‌ باشد داراي‌ اختيارات‌ كامل‌ است‌. هيئت‌ مديره‌به‌ ويژه‌ اختيارات‌ زير را دارا مي‌باشد:

1- تأييد آيين‌نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ شركت‌ و ارايه‌ آن‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌عادي‌ ‌ .

2- پيشنهاد‌ آيين‌نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ شركتهاي‌ تابعه‌.

3- پيشنهاد خط مشي‌ و تأييد برنامه‌ عملياتي‌ مديريت‌ شركت‌ و ارايه‌ آنهابه‌ مجمع‌عمومي‌ عادي‌.

4- رسيدگي‌ و تأييد بودجه‌ سالانه‌ شركت‌، گزارش‌ عملكرد سالانه‌، صورتهاي‌ مالي ‌شركت‌ و صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ و ارايه‌ آن‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ عادي‌.

5- رسيدگي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ گزارش‌ سالانه‌ صورتهاي‌ مالي‌ و بودجه‌شركتهاي‌ تابعه‌

6- تعيين‌ نمايندگان‌ تام‌الاختيار براي‌ شركت‌ در مجمع‌ عمومي‌ شركتهاي‌ زيرمجموعه‌

7- تعيين‌ اعضاي‌ هيئت‌ مديره‌ شركتهاي‌ تابعه‌

?تبصره‌ 1 - مديرعامل‌ شركتهاي‌ تابعه‌ از بين‌ اعضاي‌ هيئت‌ مديره‌ يا خارج‌ از آن‌ و توسط هيئت‌ مديره‌ شركتهاي‌ تابعه‌ انتخاب‌ مي‌شود.

? تبصره‌ 2- اعضاي‌ هيئت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ شركتهاي‌ تابعه‌ با حكم‌ رييس‌ هيئت‌مديره‌ شركت‌ منصوب‌ مي‌شوند.

8- تعيين‌ بازرس‌ (حسابرس‌) شركتهاي‌ تابعه‌

9- انجام‌ حسابرسي‌ داخلي‌ نسبت‌ به‌ عمليات‌ و معاملات‌ و مخارج‌ شركت‌ و بازرسي‌در كليه‌ امور شركت‌ و شركتهاي‌ تابعه‌. انجام‌ اين‌ وظيفه‌ نبايد در امور اجرايي‌ جاري‌شركت‌ و شركتهاي‌ تابعه‌ خللي‌ وارد آورد.

10- بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ هر نوع‌ مشاركت‌ و سرمايه‌گذاري‌ توسط شركتهاي‌ تابعه‌ در چارچوب‌ مصوبات‌ مجمع‌ عمومي‌.

11- تدوين‌ و پيشنهاد ضوابط سرمايه‌گذاري‌ براي‌ شركتهاي‌ تابعه‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌.

12- طراحي‌ و ارايه‌ برنامه‌ آموزشي‌ در جهت‌ تربيت‌ و ارتقاي‌ كادر مديريت‌ در شركتهاي‌ زير مجموعه‌

13- آماده‌سازي‌ شركتهاي‌ قابل‌ واگذاري‌ براي‌ فروش‌.

14- تصويب‌ سياستها و خط مشي‌هاي‌ شركتهاي‌ تابعه‌ در چارچوب‌ مصوبات‌ مجمع ‌عمومي‌ و وزارت‌ نيرو

15- بررسي‌ و تصويب‌ ساختار كلان‌ شركتهاي‌ تابعه‌ و برنامه‌ جذب‌ نيروهاي‌ انساني ‌شركتهاي‌ تابعه‌ در چارچوب‌ قانون‌ و مصوبات‌ مجمع‌ عمومي‌

16- بررسي‌ و تصويب‌ ساختار كلان‌ شركتهاي‌ تابعه‌ و برنامه‌هاي‌ جذب‌ نيروهاي ‌انساني‌ شركتهاي‌ تابعه‌ در چارچوب‌ قانون‌ و مصوبات‌ مجمع‌ عمومي‌

17- تصويب‌ تشكيلات‌ تفصيلي‌ شركت‌ در چارچوب‌ تشكيلات‌ كلان‌ شركت‌.

ماده‌ 21- هيئت‌ مديره‌ موظف‌ است‌ يك‌ نسخه‌ از صورتهاي‌ مالي‌ شركت‌ و صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ شركت‌ و شركتهاي‌ تابعه‌ و گزارش‌ هئيت‌ مديره‌ را در مهلت‌ مقرر به‌ منظور رسيدگي‌ و اظهار نظر براي‌ بازرس‌ (حسابرس‌) شركت‌ ارسال‌ نمايد.

? تبصره‌: مبناي‌ تهيه‌ و تنظيم‌ و ارايه‌ صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ استانداردهاي‌لازم‌الاجرا، حسابداري‌ مي‌باشد.

ماده‌ 22- هيئت‌ مديره‌ به‌ مسئوليت‌ خود مي‌تواند قسمتي‌ از اختيارات‌ خود را به‌مديرعامل‌ تفويض‌ نمايد.

ماده‌ 23- مديرعامل‌ بالاترين‌ مقام‌ اجرايي‌ شركت‌ بوده‌ و براي‌ مدت‌ 2 سال‌ از بين ‌اعضاي‌ هيئت‌ مديره‌ يا خارج‌ از آن‌ توسط هيئت‌ مديره‌ انتخاب‌ و با حكم‌ وزير نيرومنصوب‌ مي‌شود. مدير عامل‌ در حدود قوانين‌ و مقررات‌ و اين‌ اساسنامه‌ مسئول‌ اداره‌ امور شركت‌ مي‌باشد. مديرعامل‌ مي‌تواند با مسئوليت‌ خود بخشي‌ از وظايف‌ واختيارات‌ خود را به‌ هر يك‌ از كاركنان‌ شركت‌ تفويض‌ نمايد.

ماده‌ 24- موارد زير از جمله‌ وظايف‌ مديرعامل‌ مي‌باشد:

1- اجراي‌ مصوبات‌ مجامع‌ عمومي‌ و هيئت‌ مديره‌

2- تهيه‌ بودجه‌ سالانه‌ شركت‌ صورتهاي‌ مالي‌ و صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ شركت‌ و شركتهاي‌ تابعه‌ و ارايه‌ آن‌ به‌ هئيت‌ مديره‌

3- تهيه‌ و تنظيم‌ برنامه‌ عملياتي‌ شركت‌ و ارايه‌ آن‌ به‌ هيئت‌ مديره‌

4- اداره‌ امور فني‌، مالي‌ و اداري‌ و استخدامي‌ شركت‌ .

5- پيشنهاد آيين‌نامه‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ شركت‌ به‌ هيئت‌ مديره‌

6- پيشنهاد تشكيلات‌ تفصيلي‌ شركت‌ به‌ هئيت‌ مديره‌

7- اعطاي‌ وكالت‌نامه‌ براي‌ واگذاري‌ شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ مشمول‌ واگذاري‌ به‌سازمان‌ خصوصي‌سازي‌ در چارچوب‌ مصوبات‌ مجمع‌ عمومي‌.

ماده‌ 25- اسناد و اوراق‌ مالي‌ و قراردادها و اسناد تعهدآور شركت‌ بايد به‌ امضاي‌ مديرعامل‌ يا نماينده‌ وي‌ و يكي‌ از اعضاي‌ هيئت‌ مديره‌ و يا نماينده‌ منتخب‌ هيئت‌ مديره‌ برسد كليه چك‌ها علاوه بر امضاي افراد ياد شده به امضاي ذيحساب يا نماينده وي نيز خواهد رسيد. مكاتبات‌ اداري‌ به‌ امضاي‌ مديرعامل‌ يا نماينده‌ وي‌ خواهد رسيد.

ماده‌ 26- مديرعامل‌ نماينده‌ قانوني‌ شركت‌ در كليه‌ مراجع‌ اداري‌ و قضايي‌ بوده‌ و براي‌ دفاع‌ از حقوق‌ شركت‌ و تعقيب‌ دعاوي‌ و طرح‌ آن‌ از كيفري‌ و حقوقي‌ حق‌ توكيل‌ به‌غير را دارد. مديرعامل‌ مي‌تواند با رعايت‌ مقررات‌ و پس‌ از اخذنظر هيئت‌ مديره‌نسبت‌ به‌ ارجاع‌ موارد به‌ داوري‌ اقدام‌ نمايد.

ماده‌ 27- در صورت‌ انقضاي‌ مدت‌ مديريت‌ مديرعامل‌ اقدامات‌ وي‌ تا تعيين‌مديرعامل‌ جديد نافذ و معتبر بوده‌ و قدرت‌ اجرايي‌ خواهد داشت‌.

ج‌ - بازرس‌ (حسابرس‌):

ماده‌ 28- شركت‌ داراي‌ بازرس‌ (حسابرس‌) خواهد بود كه‌ با تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌براي‌ مدت‌ يك‌ سال‌ انتخاب‌ خواهد شد و تا زماني‌ كه‌ جانشين‌ وي‌ انتخاب‌ نشده‌ به‌وظايف‌ خود ادامه‌ خواهد داد.

? تبصره‌ 1: اقدامات‌ بازرس‌ در اجراي‌ وظايف‌ خود نبايد مانع‌ جريان‌ كارهاي‌ عادي‌شركت‌ گردد.

? تبصره‌ 2: مجمع‌ عمومي‌ در مواردي كه بازرس اصلي را براساس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب 1372- انتخاب كرده باشد مي‌تواند بازرس علي‌البدل را نيز براساس همان قانون انتخاب نمايد تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نباشد حسب تشخيص رييس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد.