فصل‌ چهارم‌ - صورتهاي‌ مالي‌ شركت

ماده‌ 29- سال‌ مالي‌ شركت‌ از اول‌ فروردين‌ماه‌ تا پايان‌ اسفندماه‌ همان‌ سال‌ مي‌باشد.

ماده‌ 30- صورتهاي‌ مالي‌ شركت‌ بايد در موعد مقرر در اختيار بازرس‌ قرار داده‌ شود.