‌فصل‌ پنجم‌ - ساير مقررات‌

ماده‌ 31- اين‌ شركت‌ و شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ از نظر سياستها، برنامه‌ها و فعاليتهاي ‌توسعه‌ و بهره‌برداري‌ تابع‌ ضوابط و مقررات‌ وزرات‌ نيرو خواهند بود.

ماده‌ 32- منظور از شركت‌ زيرمجموعه‌، شركتي‌ است‌ كه‌ سهام‌ آن‌ به‌ هر ميزان‌ متعلق‌ به‌ شركت‌ توانير باشد. شركت‌ زيرمجموعه‌اي‌ كه‌ بيش‌ از پنجاه‌ درصد (50%) سهام‌ آن‌متعلق‌ به‌ شركت‌ توانير باشد شركت‌ تابعه‌ ناميده‌ مي‌شود.

اين‌ اساسنامه‌ به‌ موجب‌ نامه‌ شماره ‌ 2231/30/81 مورخ ‌19/10/1381 شوراي‌ نگهبان‌ به‌ تاييد شوراي‌ ياد شده‌ رسيده‌ است‌.

محمدرضا عارف‌

معاون‌ اول‌ رئيس‌ جمهور