دانشگاهها و مرکز آموزش عالی

1 دانشکده فني دانشگاه تهران 23 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
2 دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران جنوب) 24 دانشگاه علوم پزشكي اهواز
3 دانشگاه آزاد اسلامي 25 دانشگاه علوم پزشكي تبريز
4 دانشگاه ازاد اسلامي واحد پزشکي تهران 26 دانشگاه علوم پزشكي تهران
5 دانشکده امور اقتصادي 27 دانشگاه علوم پزشكي زنجان
6 دانشگاه اصفهان 28 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
7 دانشگاه امام صادق(ع) 29 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
8 دانشگاه اميركبير 30 دانشگاه علوم پزشكي گيلان
9 دانشگاه بقيه الله(ع) 31 دانشگاه علوم پزشکي مشهد
10 دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) 32 دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
11 دانشگاه پيام نور 33 دانشگاه علوم پزشكي همدان
12 دانشگاه تبريز 34 دانشگاه علوم طباطبائي
13 دانشگاه تربيت مدرس 35 دانشگاه علوم و تکنولوژي ايران
14 دانشگاه تربيت معلم 36 دانشگاه فردوسي مشهد
15 دانشگاه زنجان 37 دانشگاه کاشان
16 دانشگاه شهيد باهنر كرمان 38 دانشگاه کيش
17 دانشگاه شهيد بهشتي 39 دانشگاه گيلان
18 دانشگاه شهيد چمران اهواز 40 دانشگاه هنر
19 دانشگاه شيراز 41 موسسه آموزش عالي آزاد فناوران تهران
20 دانشگاه صنعت نفت 42 دانشگاه صنعتي اصفهان
21 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 43 دانشگاه صنعتي شريف
22 دانشگاه علم و صنعت ايران 44 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي