بیانیه توافق سطح خدمت

در تارنمای شرکت مادر تخصصی توانیر خدمات در انواع و به شرح زیر ارائه می گردد:
خدمات اطلاع رسانی :
- مناقصه ها/ مزایده های صنعت برق
- اطلاعات مورد نیاز مشتریان برق برای مدیریت مصرف
- ارائه خدمات به کارکنان و کاربران از طریق صفحه شخصی
- تعرفه های برق در سال های 1389 تا 1394
- قوانین و مقررات
- جلسات و صورتجلسات
خدمات تعاملی :
- رسیدگی به شکایات
- محاسبه هزینه های برق مصرفی با تعرفه های سال های 1389 و 90 و 91 و 92 و 94
مسئولیت ارائه خدمت :
فراهم ساختن بستر لازم برای ارائه ، تضمین ، پایداری و رفع اشکالات اعلام شده در مورد خدمات ارائه شده به عهده دفتر فناوری اطلاعات و آمار- گروه برنامه ریزی شرکت توانیر می باشد.
مسئولیت کاربران :
بهره برداری و اعلام مشکلات استفاده از خدمت به میز خدمات شرکت توانیر می باشد.
درخواست خدمت :
از طریق ارسال نامه به مدیر دفتر فناوری اطلاعات و آمار و نیز میز خدمات شرکت می باشد.
دسترس پذیری :
این خدمات همواره دردسترس می باشند وموارداحتمالی خروج از دسترس،ازطریق تارنما اطلاع رسانی می گردد.
نگهداری و تغییرات خدمت :
در صورت نیاز به انجام عملیات تغییر و نگهداری که منجر به عدم دسترسی به خدمت در ساعات مورد نیاز خواهد شد ارائه کننده خدمت مراتب را از قبل با بهره بردار هماهنگ خواهد نمود.
گزارش دهی ، بازبینی و ممیزی :
ارائه کننده سرویس سالانه و یا در دوره های زمانی درخواستی گزارش استفاده پرسنل بهره بردار از خدمات مناقصه ها/ مزایده های صنعت برق و رسیدگی به شکایات و جلسات و صورتجلسات را ارائه خواهد نمود.
فسخ و پایان :
در زمان فسخ و پایان خدمت ، ارائه کننده ابتدا یک نسخه پشتیبان از اطلاعات بهره بردار تهیه نموده و سپس نسبت به قطع خدمت اقدام خواهد کرد.