دسته بندی > سایر زیر سایت ها

معاونت هماهنگی انتقال معاونت هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع
معاونت تحقیقات و منابع انسانی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
اقتصاد مقاومتی در صنعت برق سلامت اداری شرکت توانیر
دولت الکترونیک و هوشمند سازی ICT در صنعت برق
دفتر بودجه و توسعه سرمایه گذاری شبكه اطلاع رساني معاملات توانير
مهندسي ارزش مدیریت پروژه
مطالعات استراتژیک بهره وري در صنعت برق
ممیزی یکپارچه قرارداد هاي صرفه جويي سوخت
دفتر برق روستایی طرح توليد پراكنده و انرژي هاي نو
نظام پیشنهادهای شرکت توانیر امور فرهنگي و ديني
ايثارگران صنعت برق آموزش های صنعت برق
دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مديريت دانش
طرح ملي كاهش تلفات انرژي برق و هدفمندی یارانه ها
امور زنان توانير مديريت اسناد و مدارك فني
کانون بازنشستگان توانير ورزش
GIS در صنعت برق کتابخانه تخصصي شرکت توانير
کمیسیون راهبری توسعه مدیریت شرکت توانیر تعرفه هاي صنعت برق
سامانه نظارت عالیه بهره برداری طرح فهام (شبکه هوشمند)
دفتر حقوقي سفرهای خارجی
دفتر تجارت خارجی توانیر بیمه حوادث ناشی از برق