درباره توانیر > توانمندی های داخلی

مأخذ اطلاعات از سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس http://www.mimt.gov.ir/tavanmandi می باشد


شرح کالا واحد تولیدی /ظرفیت
صنایع برق و الکترونیک، مخابرات
برق مشاهده
تجهیزات مخابراتی مشاهده
تجهیزات الکترونیک مشاهده
صنعت نرم افزار مشاهده
پروژه های تکرار پذیر
پروژه های نیروگاه برق و حرارت مشاهده
توانمندی های خدماتی
فهرست شرکتهای EPC کار ایرانی ( شرکتهای پیمانکاری طراحی ، تدارک و ساخت ) - طبقه بندی شده مشاهده
فهرست جامعه مهندسان مشاور ایران مشاهده
فهرست واحدهای فنی مهندسی ایران مشاهده
  • چاپ مطلب