قوانین

مجموعه ای از دستورالعمل هاست که از سوی مجموعه ای از موسسات به اجرا گذاشته می شود و به عنوان ميانجی در پیوندهای اجتماعی بين مردم عمل می کند. به عبارت ديگر هر چيزی که تنظيم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. اين قانون می تواند قوانين فيزيکی باشد که بر انسان تأثير دارد يا قوانين اخلاقی و يا قانونی باشد که دولت يا قدرت فراتر يک کشور آن را به شيوه خاص و در جايگاه خاصی وضع نموده است. قوانين براساس مدت اجرای قانون فارغ از اينكه در چه سطحی اعمال و اجرا می گردند را می توان دسته بندی نمود .از جنبه افق زمانی، قوانين را می توان در قالب قوانين كوتاه مدت، قوانين ميان مدت و بلند مدت دسته بندی كرد. قوانين كوتاه مدت و بلند مدت برای هر دو سطح خرد و كلان نيز مورد استفاده قرار می گيرد. قوانين بلند مدت در سطح كلان همان قوانين اقتصادی اجتماعی، سياسي و فرهنگي است، و قوانين كوتاه مدت شامل قوانين ساليانه از جمله بودجه ملی است.


بلند مدت

...

معمولا قوانين دورنگر، دورهای ده تا سی ساله را دربر ميگيرند. قوانين دورنگر، تحليلی راهبردی از مسائلی است كه ممكن است در آينده كشور, بنگاه يا هر واحدی كه قوانين برای آن صورت می گيرد با آن روبرو باشد . . . ادامه مطلب


میان مدت

...

معمولاً قوانين ميان مدت، دورهای سه تا هفت ساله را دربر ميگيرند. این قوانين بايد چنان كوتاه مدت باشند كه در چارچوب آنها بتوان پيش بینی ها و برآوردهای دقيق به عمل آورد و با درجه معقولی از قطعيت نسبت به تداوم طرحهای سرمايه ای اطمينان حاصل كرد . . . ادامه مطلب


کوتاه مدت

...

مدت اين قوانين بين 6 ماه تا 2 سال به طول می انجامد و معمولا يكساله است. قانون كوتاه مدت يك قانون كاملا اجرايی است و در آن اهداف، سياستها و دستورالعمل ها به عمل تبديل می شود و بصورت طرح و پروژه و فعاليت مشخص می گردد . . . ادامه مطلب