نشريات - ترازنامه انرژي

ترازنامه انرژي كتابي ست كه سالانه توسط معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو ، ‌دفتر برنامه ريزي كلان برق و انرژي تهيه و تنظيم مي گردد و جزء نشريات سالانه وزارت نيرو محسوب مي شود. اين كتاب اطلاعات مربوط به ذخاير، توليد، تبديل، انتقال، تلفات و مصرف حامل هاي انرژي را به تفكيك هر سال جمع آوري و منتشر مي نمايد.

برای سیاستگذاری در حوزه انرژی، می¬بایست شناخت دقیقی از وضعیت تولید و عرضه انرژی از نظر وجود و دسترسی به انواع منابع اولیه انرژی، تولید داخلی، واردات، صادرات، تلفات و ضایعات انرژی و بالاخره مصرف انرژی تولید شده به صورت واسطه در بخش تبدیلات به صورت نهایی در بخش¬های مختلف فعالیت اقتصادی انجام گیرد. که ترازنامه انرژی حاوی چنین اطلاعاتی است.


نشريات - ترازنامه انرژي