سامانه كميسيون ماده 215 قانون برنامه پنج توسعه كشور

در راستاي اجراي ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه كليه دستگاه هاي اجرايي ملي مشمول دستورالعمل اجرائي ماده مذكور موظفند، جهت درج اطلاعات و پيگيري طرح‌هاي پيشنهادي خود در سامانه طرح‌هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي، نسبت به ورود اطلاعات از طريق سامانه اقدام نمايند. جهت تحقق اين امر دستگاه‌هاي اجرايي اصلي داراي رديف مستقل درقانون بودجه كل كشورمكلفند اطلاعات نماينده خود را در فرم هاي مربوطه تكميل و به دبيرخانه معاونت برنامه ريز ي و نظارت راهبردي رييس جمهورتحويل نموده و كدكاربري و رمز عبور كارتابل دستگاه متبوع خود را دريافت نمايند.

  • دستورالعمل اجرایی