سامانه لايحه بودجه

به استناد ماده 13 قانون برنامه و بودجه «كليه دستگاههاي اجرائی مکلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاري و عمرانی مورد نياز طبق دستورالعمل تهيه بودجه به معاونت برنامه ريز ي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال دارند.» در همين راستا سامانه مورد نظر جهت درج اطلاعات لايحه بودجه توسط دستگاه اجرايي پيش بيني گرديده است .

نحوه کاربری
  • دستگاه متبوع يا دستگاه اجرايي مي بايست نسبت به دريافت شناسه و رمز Admin طي يك معرفي نامه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اقدام نمايد
  • تكميل فرمهاي سرمايه اي و جاري و تاييد اطلاعات
  • ارسال به سطح بالاتر( معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي)